Cito

Als school toetsen wij de kinderen via het Cito-leerlingvolgsysteem op rekenen, lezen, begrijpend lezen/luisteren en spelling. De inspectie controleert of de school voldoende scoort. Ook nu weer zijn de resultaten van de school voldoende en voldoen aan de inspectie-eisen. Per groep, per vak en per individuele leerling zijn er soms zaken die in het leerproces aangepast moeten worden. Hieronder vindt u een uitleg hoe wij dat doen. Op de website van Cito vindt u meer algemene informatie.

Zoals u weet, nemen wij twee keer per jaar  Cito toetsen af bij de kinderen, in januari/februari en in juni. Dit doen wij o.a om de volgende redenen:

 • Zicht op ontwikkeling van de leerling.
 • Evaluatie van het onderwijs op groepsniveau.
 • Evaluatie van het onderwijs op schoolniveau.
 • Efficiënter/effectiever onderwijs en verantwoording naar leerling/ouders/inspectie.

De behaalde  scores op de Cito toetsen worden op de studiedag nader bekeken en geanalyseerd. Dat doen wij op de volgende manier:

Allereerst kijken we naar hoe wij als school in de afgelopen periode hebben gepresteerd. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Voldoen wij als school aan de inspectienormen?
 • Hoe scoren wij als school ten aanzien van het landelijk gemiddelde?
 • Hebben wij als school onze eigen (hoog) gestelde doelen bereikt?
 • Waar zit onze kracht, waar kunnen we ons nog verbeteren?

Vervolgens gaan we met de uitkomsten op groepsniveau aan de slag. We blikken terug op de afgelopen periode:

 • Wat valt ons op als we terugblikken naar de afgelopen periode?
 • Welke acties/interventies hebben effect gehad? Hoe komt dat?  
 • Welke acties/interventies hebben onvoldoende effect gehad? Hoe komt dat?
 • Wat betekent dat voor de komende periode? Waar zetten we op in en hoe gaan we dat doen? Deze aanpak wordt verwerkt in een groepsplan. Daarin staat omschreven hoe de leerkracht zorg verleent aan de kinderen in de groep.

Tot slot analyseren we de resultaten van de kinderen:

 • Hoe heeft het kind zich de afgelopen periode ontwikkeld? Daarbij kijken we niet alleen naar de CITO toetsen, maar naar de gehele ontwikkeling van een kind!
 • Welke interventies hebben een positieve ontwikkeling teweeg gebracht?
 • Wat hebben we geprobeerd, maar is niet gelukt? Hoe komt dat?
 • Wat betekent dat voor de komende periode? Waar zetten we op in en hoe gaan we dat doen? Heeft het kind bijvoorbeeld aanvullend lesmateriaal nodig of heeft het kind baat bij een andere aanpak?
 • Deze aanpak wordt verwerkt in het groepsplan. In sommige gevallen wordt een handelingsplan of een plan van aanpak opgesteld. U als ouder wordt daarvan altijd op de hoogte gesteld.

Door de monitoring jaarlijks (2x) terug te laten komen, krijgen we inzicht in en feedback op ons handelen. Deze studiedagen zijn voor ons als team zeer waardevol. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind, onze leerling, onze  groep en onze school!

NB: De resultaten van de Cito toetsen zeggen ons wel iets, maar niet alles! Voor een compleet beeld is het belangrijk om naar meerdere dingen te kijken (bv talenten, sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, samenwerken, enz.) We houden rekening met de Cito toetsen, maar voor een completer beeld van een kind of groep, kijken we ook naar andere facetten!