Heeft u een vraag?

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende Medezeggenschapsraad op bovenschools niveau. Deze GMR bestaat uit twaalf leden
(zes personeelsleden en zes ouders). Aangezien twee van de huidige GMR leden hebben aangegeven te zullen aftreden als lid van de GMR, zijn wij nu op zoek naar twee nieuwe ouders voor de GMR. Wanneer u, als ouder, interesse heeft om zitting te nemen in de GMR, nodigen wij u hierbij van harte uit uzelf kandidaat te stellen.

Wat doet de GMR?

Op uw school is een medezeggenschapsraad (MR) actief, waarin zowel ouders als personeelsleden de belangen behartigen van uw kind(eren) en van de personeelsleden op de school van uw kind(eren). De GMR bestaat ook uit ouders en personeelsleden. De GMR richt zich op school overstijgende zaken zoals het algemeen bovenschools beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. De GMR van OPO Furore bewaakt daarmee de kwaliteit van het onderwijs op openbare scholen in Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

De GMR kan veel betekenen voor ouders en personeel, zoals bijvoorbeeld het beslissen over zaken als de verdeling van de formatie, het meedenken over beleidsplannen, het vaststellen van protocollen en het meewerken aan de toekomst van het openbaar onderwijs in Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Als lid van de GMR zit u dus niet namens uw school in de GMR. Een lid van de GMR hoeft dus ook geen lid te zijn van de MR.

Wie mag zich verkiesbaar stellen voor de GMR?

Alle ouders die op 1 september 2015 één of meerdere kinderen op een OPO-Furore school hebben, kunnen zich verkiesbaar stellen voor de GMR.

Wat wordt er van een GMR  lid verwacht?

Affiniteit en betrokkenheid bij het openbaar basisonderwijs. Per schooljaar zijn er ongeveer negen vergaderavonden met daaraan vooraf thuis een stuk voorbereiding. U bent bereid voor minimaal drie schooljaren zitting te nemen in de GMR.

Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor de GMR, dan kunt u dit aangeven door dit formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens opsturen naar de verkiezingscommissie:

Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht of bij één van de overige GMR-leden. U vindt de namen en contactgegevens terug op de website van OPO Furore. Daarnaast nodigen wij belangstellenden van harte uit eens een vergadering van de GMR bij te wonen.

Met vriendelijke groet, Greetje de Boer en Alle Dijk (ouder van Marte Dijk, groep 6) (leden GMR).

De procedure voor de verkiezing is beschreven in artikel 6 t/m 14 van het Reglement voor de GMR
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?