Heeft u een vraag?

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier in als u definitief besluit om uw kind(eren) in te schrijven bij OBS De Bolder. Na inzending neemt directeur Rogier Weersing contact met u op voor het plannen van een welkomstgesprek. Uw ingevulde inschrijfformulier wordt tijdens dat gesprek gezamenlijk ondertekend. Wanneer het invullen via deze pagina niet lukt kunt u een papieren exemplaar bij de directeur afhalen. In geval van vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.

Naast het inschrijfformulier ontvangen we ook graag het machtigingsformulier ingevuld retour en uw opgaaf voor ouderparticipatie.

Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dit is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Persoonsgegevens
Het document Kennisgeving BSN (Burgerservicenummer, voorheen sofinummer) dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of eigen identiteitskaart van het kind, of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wel duidelijk naar een document waar ook het BSN op staat) of kopie van de zorgpas (mits daarop het BSN staat genoteerd). Mocht u niet (meer) beschikken over het BSN van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juiste BSN.
Adresgegevens
Geboortegegevens
Gezinssituatie
Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal
Zo ja: Welke?
Medische informatie
Persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Tekst artikel 7 van het bekostigingsbesluit WBO 1. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel van leerlingenadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. 2. Het is zonder toestemming van de ouders niet toegestaan dat het bevoegd gezag gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen die ingevolge de wet bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te ontvangen.
Beeldmateriaal
Heeft u principiële bezwaren tegen dat de school foto- en/of video-opnamen van zijn/haar kinderen maakt of laat maken, en dit beeldmateriaal vervolgens in drukvorm en/of gedigitaliseerde vorm in voorkomende gevallen gebruikt (intern voor het onderwijsleerproces, op de website van de school op cd-rom of dvd producties of bijvoorbeeld in de schoolgids en nieuwsbrieven).
Gegevens telefoonlijst
Heeft u bezwaar tegen het meegeven van adres en telefoongegevens.
Luizencontrole
Heeft u bezwaar tegen het uitvoeren van luizencontrole bij uw kind.
Ouderparticipatie
We vragen u iets binnen school te gaan betekenen voor team en kinderen bij onderstaande activiteiten. Uw hulp en betrokkenheid wordt op onze school erg op prijs gesteld.
Voor enkele andere activiteiten zoals handvaardigheid, sportactiviteiten, groepsuitjes, leesouders en zwemouders doet de leerkracht zelf een oproep. Mocht u leuke, spontane ideeën hebben voor andere activiteiten, dan horen we graag van u.
Ondertekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere school en gaat akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de departementale Auditdienst en de IB Groep. Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?