Heeft u een vraag?

2016-2017 | MR

19-05-17

Ruim 90% van de ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 6 heeft gereageerd op de peiling over schooltijden! In de MR zijn vinden we het fijn om te zien dat er een dusdanig grote reactie en betrokkenheid is bij dit onderwerp. De uitslag is ook duidelijk: 80% van de reacties geeft aan de voorkeur te geven aan het verder onderzoeken van andere schooltijden in de vorm van een continurooster. In de MR willen we dan ook de tijd tot de zomervakantie nemen om verder onderzoek te doen naar onder andere:

  • Middagpauze: Op welke mogelijke manieren kan dit georganiseerd worden, rekening houdend met toezicht, cao van leraren en kosten.
  • Naschoolse opvang: Welke gevolgen heeft een continuroosters voor het regelen van naschoolse opvang en (bijkomende) kosten.
  • Lesuren: welke effecten hebben andere schooltijden op de minimale lesuren zoals door de inspectie aangegeven.

Het bovenstaande en de bijkomende aspecten gaan we onderzoeken voor zowel een continurooster met de woensdagmiddag vrij, als met een continurooster waarbij alle dagen dezelfde lestijden gehanteerd worden. Ook zullen wij de gesprekken met de MR van Het Anker blijven voeren om informatie uit te wisselen en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Voor de zomervakantie geven wij nog een bericht over de tot dan toe uitgezochte gegevens en het verdere proces. Hierbij houden we ook rekening met de opmerkingen van degenen die bij deze peiling hebben aangegeven eerst niet voor andere schooltijden te zijn.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR.

Vacature MR

Na het schooljaar 2016-2017 zal Age Wesselius stoppen als lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Bolder. De MR is dan ook op zoek naar een nieuw lid die per schooljaar 2017-2018 zitting wil nemen in de oudergeleding van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en teamleden, die  meedenkt, meepraat en meebeslist over de gang van zaken op school. De MR adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, de directie over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van de school. In een aantal gevallen gaat het ook om een instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het formatiebeleid.

Heeft u interesse in deze vacature, dan kunt u dit aangeven en/of meer informatie opvragen bij Age Wesselius.

07-04-17

Op maandagavond 3 april was er een informatieavond bij ons op school over wat de mogelijkheden zijn van een continurooster. De opkomst was goed, zo’n 90 personen. Het vervolg hierop hoort u nog.

07-03-17

De laatste berichten vanuit de MR zijn met name gegaan over het onderwerp ‘schooltijden’. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit onderwerp op veel andere basisscholen besproken wordt om mogelijk over te gaan op een ander keuze voor schooltijden. Dit is ook het geval op onze beide scholen in het gezamenlijke schoolgebouw in De Folgeren. Zowel op OBS De Bolder als CBS Het Anker zijn verkennende trajecten gestart, en kennen een verschillende aanlooproute en ook wat verschillende accenten in het proces om te komen tot een keuze in (mogelijk andere) schooltijden. De directies en vertegenwoordigers vanuit de MR voeren regelmatig overleg om de trajecten ‘schooltijden’ met elkaar te delen en te volgen. Ook worden ervaringen en zienswijzen hierover met elkaar gedeeld.
 
In de laatste berichtgeving vanuit de MR van OBS De Bolder hebben we aangekondigd een informatieavond te gaan organiseren over verschillende schooltijden. Deze avond is gepland op 3 april om 19:30 uur op OBS De Bolder.
 
Op deze avond nodigen we u uit om informatie te kunnen geven over voordelen, nadelen en gevolgen van verschillende modellen voor schooltijden. Bij de informatieavond is ook het team van OBS De Bolder uitgenodigd.
 
Voor deze avond hebben we drie modellen geselecteerd:

  • Continurooster: Alle dagen gelijke tijden – model (bijvoorbeeld van 8:30 uur tot 14:00) 
  • Continurooster: Alle dagen gelijke tijden met woensdagmiddag vrij (bijvoorbeeld van 8:30 uur tot 14:15 uur, woensdag tot 12:15 uur) 
  • Huidige model met pauze tussen de middag (8:30 uur tot 12:00 uur, 13:15 tot 15:15 uur) 

 
Elk model heeft zijn voordelen en nadelen, en ook biedt elk model kansen en mogelijkheden. Om complete, heldere en transparante informatie te kunnen verstrekken hebben we voor deze avond een externe deskundige uitgenodigd: Kees Rosier. Kees Rosier heeft een ruime opgebouwde expertise over trajecten om te komen tot een keuze voor schooltijden. Samen met hem willen we ook met elkaar het gesprek aangaan wat de verschillende modellen voor uw situatie kunnen betekenen, wat deze modellen betekenen voor een leerkracht in het basisonderwijs en voor de kinderen die onderwijs volgen op OBS De Bolder.
 
Kort na de informatieavond gaan we door middel van een enquête bij u pijlen welk model uw voorkeur heeft. De wijze waarop we deze enquête vorm geven, en welke criteria en eisen we stellen aan de uitslagen ten opzichte van keuzes die gemaakt kunnen worden, willen we op de informatieavond toelichten.
 
We hopen u te zien op de informatieavond.

03-02-17

In het vorige bericht vanuit de MR hebben we informatie gegeven over de stappen die CBS Het Anker zet om te gaan werken met andere schooltijden. Ook hebben we hierin aangegeven dat we vanuit de MR van OBS De Bolder opnieuw willen gaan onderzoeken hoe deze behoefte is onder ouders/verzorgen van de kinderen op De Bolder, aangezien de laatste enquête hierover inmiddels bijna 2 jaar geleden is afgenomen. 
                        
Om dit traject vorm te geven, gaan we eind maart 2017 op De Bolder een informatieavond organiseren over schooltijden en de verschillende modellen. Voorafgaand aan deze avond wil de MR, samen met de leerkrachten en een externe deskundige, een voorselectie maken van verschillende modellen, waaronder ook het huidige gehanteerde model. Het doel van de informatieavond is om de geselecteerde modellen toe te lichten en de reële consequenties (zowel de voor- als nadelen) voor kinderen, leerkrachten en ouders te verduidelijken.

Na de informatieavond zal een raadpleging gestart worden: door middel van een enquête wordt uw mening gevraagd waar uw voorkeur naar uit gaat: het huidige gehanteerde model of een van de ander voorgeselecteerde modellen. Uw keuze kunt u dan in de enquête ook toelichten.  Met de uitkomst van de raadpleging wil de MR van De Bolder bepalen of er een traject gestart moet worden om andere schooltijden in te voeren, en indien dit antwoord ‘ja’ is, hoe dit traject eruit moet komen te zien. De input van ouders/verzorgers en leerkrachten is voor ons zeer belangrijk zodat we kunnen bepalen wat de behoefte is en welke vraagstukken in een eventueel proces opgelost moeten worden.

We proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de datum van de informatieavond en meer informatie te geven over de vormgeving van de raadpleging. Indien uit de raadpleging blijkt dat we een traject gaan starten voor andere schooltijden, zal dit op zijn vroegst ingaan in augustus 2018.

Heeft u tips of suggesties voor de MR, of wilt u eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

16-01-17

Onze ‘buurschool’, CBS Het Anker, gaat binnenkort een ouder-informatieavond organiseren over andere schooltijden. Zij hebben dan ook het voornemen om te gaan starten met andere schooltijden dan het huidige ‘traditionele’ rooster (8.30u tot 12.00u, 13.15u tot 15.15u). De besturen (Christelijk Onderwijs PCBO en Openbaar Onderwijs Furore) hebben de wens uitgesproken dat CBS Het Anker en OBS De Bolder in dit traject gezamenlijk optrekken, met als mogelijk gevolg ook andere schooltijden voor OBS De Bolder.

In de laatste MR-vergadering was Teunis Wagenaar (directeur OPO Furore) aanwezig om deze wens verder toe te lichten. Vanuit de MR hebben wij aangegeven dat bij de laatste enquête is aangegeven dat een ruime meerderheid van de ouders/verzorgers tevreden is over de huidige schooltijden. Wel willen wij opnieuw onderzoeken hoe de behoefte van de ouders/verzorgers van de kinderen op De Bolder is, aangezien de laatste enquête inmiddels bijna 2 jaar geleden is afgenomen. Mocht blijken dat de behoefte voor andere schooltijden nu dusdanig groter is, dan kunnen we dit onderwerp samen met Het Anker oppakken.

Wij hebben dan ook aangegeven dat wij als MR van de Bolder vooralsnog samen met het Anker hierin willen optrekken en informatie aan elkaar kunnen en willen uitwisselen. Bijvoorbeeld over de goede wijze waarop de tussenschoolse opvang op OBS De Bolder is georganiseerd. Het eerste contact met de MR van CBS Het Anker is dan ook gelegd om met elkaar kennis te maken. Ook zullen een aantal leden van de MR van OBS De Bolder bij de informatieavond van CBS Het Anker aanwezig zijn. Vanuit de MR van OBS De Bolder vinden we dat we niet in de positie moeten komen dat we elkaar mogelijk ‘beconcurreren’ op schooltijden, en dat ouders/verzorgers een keuze moeten kunnen maken op onderwijsvisie, indruk en eigen ervaringen met de school.

Het onderwerp ‘andere schooltijden’ is in de afgelopen jaren al een aantal keer ter sprake geweest in de MR van OBS De Bolder. We hebben dan ook al informatie verzameld over verschillende mogelijkheden om andere schooltijden te hanteren, en ervaringen van andere scholen ingewonnen. Een belangrijk aspect is dat een dergelijke overstap naar andere schooltijden een zorgvuldig proces is waarin zowel leerkrachten, als ouders/verzorgen, als de kinderen goed in geïnformeerd en betrokken moeten worden. Dit is dan ook een proces waar de nodige tijd voor ingeruimd dient te worden. Andere schooltijden hebben immers een grote impact op het dagelijkse ritme van zowel de kinderen, als de leerkrachten, als de ouders/verzorgers en kunnen financiële consequenties hebben, o.a. ten aanzien van opvang.

We willen dan ook benadrukken dat er ten aanzien van de schooltijden op OBS De Bolder geen besluit of advies vanuit de MR aan de directie is gegeven. Wel kunt u in het voorjaar van 2017 (vermoedelijk in mei) een enquête verwachten over de huidige en andere schooltijden. Mocht hieruit blijken dat de behoefte voor andere schooltijden dusdanig is dat we hiervoor een traject gaan starten, dan is er met het bestuur van OPO Furore afgesproken dat andere schooltijden voor OBS De Bolder op zijn vroegst in augustus 2018 zullen starten. CBS Het Anker kan hier eerder mee starten, indien zij dit wensen.

Hopelijk hebben we u bij deze voldoende geïnformeerd. Heeft u tips of suggesties voor de MR, of wilt u eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Interessante onderwerpen

Heeft u een mening over bijvoorbeeld schooltijden, klassenindeling en de manier waarop kinderen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen? Denkt en praat u dan met ons mee! We horen graag uw mening. We hebben zo’n 6 vergaderingen per jaar en de onderwerpen zijn vooral gericht op de kwaliteit van de school en het onderwijs. Wilt u graag eens meeluisteren tijdens een vergadering? Neemt u dan contact op met Age Wesselius (voorzitter). Age is bereikbaar via a.wesselius6@upcmail.nl, of telefoon: 0512-841231.

NB We zijn niet direct betrokken bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest. Dit verzorgt de oudervereniging.

Algemeen en contactgegevens

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden, die  meedenkt, meepraat en meebeslist over de gang van zaken op school. De MR adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, de directie over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van de school. In een aantal gevallen gaat het ook om een instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het formatiebeleid. Het jaarverslag van de MR vindt u hier.

Naast de MR op schoolniveau, is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen binnen OPO Furore vertegenwoordigd zijn. De GMR kan beschouwd worden als “bovenschoolse” MR.

Heeft u behoefte aan overleg met MR-leden, dan kunt u gerust contact met hen opnemen:

Voorzitter
Age Wesselius (oudergeleding)
0512-841231
a.wesselius6@upcmail.nl

Secretaris
Haaye Gaastra (personeelsgeleding)
0512-518699
haaye.gaastra@gmail.com

Oudergeleding
Laura Bosman
Elly Hogeveen
Wopke Hettema

Personeelsgeleding
Esther Cordes
Joy Balk
Mirjam Flameling-Kasimier

Adviserend lid
Frits Adema (directeur)

Samen met de OV heeft de MR ook een folder uitgebracht:

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?