Heeft u een vraag?

2015-2016 | MR

17-06-16

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen is al een aantal keren in de MR ter sprake gekomen. De Bolder en De Swetten hebben samen het voornemen om het schoolzwemmen vanaf aankomend schooljaar aan te bieden in het eerste halfjaar in groep 4, en daarna in het tweede halfjaar van groep 3. Op deze manier neemt het schoolzwemmen minder lestijd in beslag. De tijden om te zwemmen worden verruimd, zodat de kinderen langer zwemmen. Ook heeft dit als gevolg dat er minder vaak vervoer nodig is naar het zwembad en de vervoerkosten lager zullen uitvallen. De MR steunt dan ook dit voorstel voor het aanbieden van het schoolzwemmen.

Social media
In de laatste vergadering is de promotie van De Bolder op social media besproken. Hierin is gesproken over de mogelijkheid van het bijhouden van de Facebookpagina en het Twitter-account van de school. Het is niet de bedoeling dat de Facebookpagina de website of de Bolderberichten gaat vervangen, maar een extra middel kan zijn om te laten zien waar de school zich mee bezig houdt. Naast deze digitale vorm van het zichtbaarder maken van de school is ook een aantal leden van de MR en OR met elkaar aan het werk om flyers en posters te ontwikkelen van de school en deze te verspreiden in omliggende wijken.

Informeren via de digitale weg
In het kader van communicatie naar ouders hebben we de directeur het advies gegeven om onderzoek te doen naar digitale toepassingen die het contact tussen ouders en leerkrachten vergemakkelijken, en waar nodig/mogelijk het ‘papier’  kunnen vervangen. Er zijn de laatste jaren diverse gebruiksvriendelijke digitale toepassingen hiervoor ontwikkeld, die de moeite waard zijn om te onderzoeken.

Agendapunten waar de MR zich de komende vergaderingen nog op wil richten zijn het schoolzwemmen, en dan specifiek (zicht op) de kwaliteit van het schoolzwemmen en ouderparticipatie: Er zijn veel (grote en kleine) klussen in en rondom de school waar de directeur en leerkrachten niet aan toe komen vanwege lesgevende activiteiten. Het voornemen is om deze klussen zichtbaar te maken en om te vragen aan ouders/verzorgers, dat waar zij kunnen en willen, mee te helpen in bij klussen. Hierin wil de MR gezamenlijk optrekken met de oudervereniging.

Heeft u tips of suggesties voor de MR, of wilt u eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met een van de leden van de MR. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

18-12-15

In de Medezeggenschapsraad zijn de afgelopen twee jaar met name de onderwerpen schooltijden en schoolzwemmen  ter sprake gekomen. We hebben voor het onderwerp 'schooltijden' gekeken naar verschillende varianten, ervaringen van andere scholen, cao-technische mogelijkheden en de mening van het onderwijsteam. Ook hebben alle ouders/verzorgers middels een enquête hun mening kunnen geven.

Alle resultaten samengevoegd heeft de MR doen besluiten om dit schooljaar en volgend schooljaar het onderwerp ' schooltijden'  niet op de agenda te zetten en hierin dan ook voorlopig geen adviezen richting de directie te geven. In het kader van het schoolzwemmen willen we graag meer zicht krijgen op de kwaliteit en mogelijke varianten om het schoolzwemmen aan te bieden, vergeleken met de wijze waarop dit nu aangeboden wordt (alleen in groep 3 en 4). De komende tijd zal dit een van de speerpunten zijn waarop de MR zich gaat richten.

Mocht u benieuwd zijn naar onderwerpen waar de MR zich het afgelopen jaar nog meer mee bezig heeft gehouden, dan kunt u dit vinden in het jaarverslag.

Namens de MR, Age Wesselius

02-07-2015

Uitslag enquête
De medezeggenschapsraad (mr) heeft uw mening gevraagd over schoolzwemmen en andere schooltijden. Een zeer groot deel van u heeft de vragen beantwoord. Onze dank voor uw betrokkenheid! De conclusie: De meerderheid van de respondenten heeft aangegeven alles bij het oude te willen houden.

Schoolzwemmen
Veel ouders zien het schoolzwemmen als aanvulling op de zwemles waar zij zelf met hun kroost naartoe gaan. Slechts een klein deel van de ouders zou liever een andere invulling van deze tijd zien. Op basis van deze uitkomst is er vooralsnog geen aanleiding om te overwegen het schoolzwemmen te laten vervallen.
We nemen de conclusies en ook uw eigen opmerkingen wel mee in de overleggen met De Welle om de kwaliteit van de zwemlessen waar mogelijk te verbeteren.

Schooltijden
“Bent u tevreden over de huidige schooltijden?”  Wat een spannende vragen vonden we dit! Hoewel ruim een derde van de ouders wel graag andere schooltijden zou willen, is het merendeel tevreden met hoe het nu is. We sluiten daarom voor nu dit vraagstuk en houden vast aan de huidige schooltijden. We komen er over een aantal jaren weer bij u op terug, want we maken ons sterk voor een aanbod van de school dat zo goed mogelijk bij uw wensen aansluit!  

Interessante onderwerpen?
Heeft u een mening over bijvoorbeeld schooltijden, klassenindeling en de manier waarop kinderen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen? Denkt en praat u dan met ons mee! We zijn op zoek naar ouders – bij voorkeur met een kind in groep 5 of 6, maar dat is geen vereiste – die de MR willen versterken. We hebben zo’n 6 vergaderingen per jaar en de onderwerpen zijn vooral gericht op de kwaliteit van de school en het onderwijs. We zijn niet direct betrokken bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest. Dat verzorgt de oudervereniging.  
Heeft u interesse en wilt u graag eens meeluisteren tijdens een vergadering? Neemt u dan even contact op met Age Wesselius (voorzitter). Age is bereikbaar via a.wesselius6@upcmail.nl, of telefoon: 0512-841231.

Vacature
Helma de Jong gaat de MR helaas verlaten. Ze heeft vele jaren haar deskundigheid in de vergaderingen ingebracht. Wij bedanken haar voor haar fantastische inzet. U kunt zich bij Age Wesselius aanmelden om haar plek in te vullen.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?