0512-52 11 00
Onze groepen

Onze groepen

Indeling en werkwijze

Dit schooljaar hebben we 14 groepen kunnen vormen. De kleutergroepen combineren we altijd, omdat we bewust kiezen voor met en van elkaar leren en vanwege een soepele instroom. Voor de groepen 3 t/m 8 gaat onze voorkeur uit naar jaargroepen (losse groepen). Dit is niet altijd mogelijk waardoor soms een combinatiegroep ontstaat.

Aantal leerlingen per groep?
De gemiddelde grootte van een kleutergroep ligt aan het begin van het schooljaar rond de 18, dit is een mooi aantal waardoor we de leerlingen de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Voor de groepen 3 t/m 8 ligt dit aantal tussen de 18 en 30 leerlingen met uitzondering van een combinatiegroep, daar ligt het gemiddelde lager. Binnen de groep wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat er aandacht is voor zowel de betere leerling als de leerling die meer zorg behoeft.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt ieder jaar in kennis gesteld van de formatieve mogelijkheden voor het komende schooljaar en dient met de groepsindeling in te stemmen.

Onze groepen

Groepen 1 en 2

Groep 1 en 2 worden altijd gemengd: kleuters van verschillende leeftijden zitten in één groep. Hiervoor hebben we gekozen omdat zij veel van elkaar kunnen leren, met name op het gebied van taal, voorbereidend rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewaken we zo een evenredige verdeling van de groepen.

De leerkrachten van de kleutergroepen bepalen in welke groep de vierjarige geplaatst wordt. Hierbij kijken zij onder andere naar het aantal kinderen per groep en de verdeling jongens/meisjes.

Aanbod vakken
Onze groepen

Leerlingvolgsysteem

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling. In alle groepen houden we de vorderingen bij aan de hand van dagelijks werk, maar ook naar aanleiding van diverse toetsen. Dit zijn methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen (Cito).

Onderbouw
Vanaf 1 augustus 2022 mogen Cito-toetsen bij kleuters niet meer afgenomen worden. Ter vervanging daarvan is het verplicht voor scholen om te werken met een goedgekeurd observatie-instrument. Wij hebben in 2019 voor de leerlijnen van Parnassys gekozen om de leer- en ontwikkelingslijnen van onze kleuters te volgen. In de kleuterafdeling observeren de leerkrachten dagelijks de kinderen tijdens vrije en gerichte opdrachten. De ontwikkelingsvorderingen van de kleuters worden vervolgens bijgehouden en geregistreerd in Parnassys.

Midden- en bovenbouw
Bij ons op school worden de leerlingen vanaf groep 3 gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Cito.
De gegevens worden twee keer per jaar door het team geanalyseerd en gemonitord en zo houden we de doorgaande lijn goed in de gaten. Wat ging goed? Wat kan beter? Wat betekent dat voor ons onderwijsaanbod voor de komende periode? Enz. De gegevens worden aan het eind van het schooljaar doorgegeven aan de volgende leerkracht, zodat de doorgaande lijn geborgd is.

Lees verder over onze leerlingenzorg

WAT OUDERS/VERZORGERS ZEGGEN OVER ONS AANBOD

De aandacht voor de leerlingen is één van de sterkere punten van De Bolder. Door de kinderen continue individueel te monitoren krijgen de leerkrachten een goed beeld van de kinderen. Kinderen die op bepaalde vakken tekort komen, worden in deze vakken extra ondersteund en kinderen die extra uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes extra uitgedaagd in bijvoorbeeld techniek of een nieuwe taal. De zogenaamde projectgroep.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7

Kinderen die moeite hebben met leren krijgen extra ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding en extra werk om thuis mee aan de slag te gaan.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 6