0512-52 11 00
Aanbod vakken

Aanbod vakken

Aanbod vakken

Activiteiten in de kleuterbouw

Het welbevinden van de kinderen staat bij ons voorop. Pas wanneer een kind zich veilig en fijn voelt in de groep, durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan en komt het tot leren. De lessen uit onze Kanjertraining gebruiken we in dagelijkse situaties om het leren omgaan met de ander en het durven opkomen voor jezelf te stimuleren.

Leerlingvolgsysteem
We vinden het belangrijk dat onze kleuters goed voorbereid doorstromen naar groep 3 en dat doen we door de tussendoelen van SLO als uitgangspunt te nemen. Daarmee voldoet ons lesaanbod aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling. We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig in Parnassys en bieden herhaling of extra uitdaging wanneer kinderen dat nodig hebben.


Aanbod
Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daarop in door de leerinhoud op een ontspannen, speelse manier aan te bieden en te zorgen voor veel verschillende situaties waarin zij kunnen leren. We werken vanuit centrale thema’s, waar we opdrachten, spelletjes, boeken, liedjes en werkjes bij zoeken. Op deze manier zijn we op verschillende manieren met het onderwerp bezig. Elke week komt 'de memmetaalsprekker' een Friese les verzorgen en de leerkrachten geven zelf Engelse lessen met Bobo op het digibord. We merken dat kinderen al snel woorden uit een andere taal oppikken en de kindgerichte lessen erg leuk vinden.

Basisvaardigheden

In groep 2 leren de leerlingen minimaal zestien letters. In groep 3 starten we met de methode Veilig leren lezen. Deze methode biedt een zeer gestructureerde aanpak om de kinderen te leren lezen. Met name in groep 2 en 3 is goede begeleiding van de leerkracht van enorm belang, omdat het lezen bij alle andere vakken een steeds grotere rol gaat spelen. Zowel in de kleutergroepen als in groep 3 maken we gebruik van klankgebaren om de letters beter te kunnen onthouden.

Vanaf groep 4 werken wij met Nieuwsbegrip XL. In deze methode wordt de actualiteit als kapstok gebruikt voor leuke, aansprekende teksten. Met het programma besteden wij structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.
De methode Pennenstreken verzorgt praktisch schrijfonderwijs aan groep 1 tot en met 8. In de kleutergroepen biedt de methode een speelse aanpak voor voorbereidend schrijven. In groep 3 kunnen we goed aansluiten op de leesmethode, omdat daarin dezelfde woorden gebruikt worden. In de hogere jaargroepen neemt de aandacht voor het temposchrijven toe. De leerlingen kunnen vaak zelfstandig aan de slag. Daarnaast geeft de methode ons concrete aanwijzingen voor observatie en remediëring. Zo kunnen we preventief werken.

Wereld-oriënterende vakken

Via de methode Meander leren kinderen de wereld waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. In de topografielessen worden grote, duidelijke kaarten met mooie foto’s en teksten gebruikt. De topografie sluit aan bij het onderwerp van het thema. De leerlijn topografie sluit aan bij het wereldbeeld van opgroeiende kinderen. ‘Nederland’ in groep 5-6 en ‘Europa en de wereld’ in groep 7-8. Meander besteedt veel aandacht aan kaartvaardigheden, maar behandelt ook andere geografische vaardigheden. Zo komen perspectivisch denken en denken in schaalniveaus ook aan bod.

Tijdens de geschiedenislessen blikken we terug in de tijd. Met de leerlingen proberen we lering te trekken uit dat wat de geschiedenis ons vertelt. We gebruiken de methode Brandaan.

We werken met de JOVK! Door verkeerslessen te geven proberen we de kinderen op te voeden tot verantwoorde verkeersdeelnemers. De leerlingen in groep 7 of 8 doen mee aan het verkeersexamen. Onder begeleiding van enthousiaste verkeersouders vinden verschillende verkeersactiviteiten plaats, zoals Streetwise van de ANWB.

Engels en Frysk

De school besteedt wekelijks aandacht aan de Friese taal. De school maakt sinds kort gebruik van de methode Spoar 8.

Feroarjende ûnderwiiskundige ynsichten hawwe laat ta in nij taalpakket: adaptyf materiaal mei mooglikheden ta selskorreksje en it oanjaan fan wyktaken. Materiaal boppe-al dat mear rjocht docht oan de yndividuele (taal)mooglikheden fan de learling. It pakket is basearre op de (foarriedige) kearndoelen. Mei it pakket kin differinsjaasje plakfine op learlingnivo, al neigelang har taalachtergrûn of taalmooglikheden.

Veranderende inzichten hebben tot een nieuw taalpakket geleid: adaptief materiaal met de mogelijkheid tot zelfcorrectie en het aangeven van weektaken. Dit materiaal geeft de leerling bovenal meer individuele (taal)mogelijkheden. Het pakket is gebaseerd op de (voorradige) kerndoelen. Met het pakket kan er gedifferentieerd worden gewerkt op leerlingniveau, naargelang de taalachtergrond of taalmogelijkheden.

Door de toenemende internationalisering op allerlei gebieden wordt het Engels steeds belangrijker als voertaal. We geven Engels in alle groepen (1 tot en met 8). Daarvoor gebruiken we de methode Groove me (van Blink), waarin popsongs de basis vormen van alle lessen.

Onze speerpunten

Aanbod vakken

Goed taalonderwijs

Het leesonderwijs en onze schoolbibliotheek spelen een centrale rol op school.

Lees verder
Aanbod vakken

projectgroep

Leerlingen die goed mee kunnen komen met spelling, rekenen of taal bieden we extra uitdaging.

Lees verder
Aanbod vakken

Cultuur en
Sport

Wij vinden het belangrijk om ook te investeren in vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten.

Lees verder

Wat ouders/verzorgers zeggen over ons aanbod

De kinderen voelen zich gezien en gehoord. Er worden afwisselende onderwijsvormen aangeboden.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 6

De Bolder staat bekend als een goede school. Ook de toegepaste lesmethoden worden als prettig ervaren.

Ouder/verzorger van een leerlingen in groep 3 en 5

Er is aandacht voor kinderen die meer aan kunnen. Onze zoon zit in een projectgroep. Dit geeft hem extra uitdaging.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 3 en 5