0512-52 11 00
Ouders/Verzorgers

Ouders/Verzorgers

Samenwerken

We hechten aan een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers, want dat is goed voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Graag horen we van u hoe u uw kind ziet en andersom vertellen we graag hoe uw kind zich in onze ogen ontwikkelt. We rekenen op uw betrokkenheid, zodat we eventuele stagnaties in de ontwikkeling gezamenlijk kunnen aanpakken. Bovendien doen we graag een beroep op u bij de organisatie van schoolactiviteiten.

Ouders/Verzorgers

Klachtenregeling

Op school hebben we een contactpersoon waar u terecht kunt met klachten; dit is Erica Ypma. Voor de klachtenregeling bovenschools verwijzen we u naar de Bovenschoolse Schoolgids van Adenium. Op blz. 18 vindt u in deze gids de gang van zaken m.b.t. de klachtenregeling binnen Adenium.

Schoolgids

WAT OUDERS/VERZORGERS ZEGGEN OVER DE BETROKKENHEID

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij hulp van ouders gevraagd wordt. Zoals bijvoorbeeld bij een schoolreisje. Ook kan je als ouder meehelpen in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld als “luizenmoeder” Tevens kan je je als ouder aanmelden voor de oudervereniging of de medezeggenschapsraad. Op deze manier ben je heel direct betrokken bij activiteiten of bijvoorbeeld het schoolbeleid.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 3 en 5

De ouderbetrokkenheid is erg hoog. Ouders worden gezien als een belangrijk onderdeel van de school. Onder andere Kerst, Sinterklaas, Pasen, acties, open avonden worden allemaal georganiseerd in samenwerking met ouders.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7