0512-52 11 00
Ouders/Verzorgers

Ouders/Verzorgers

Samenwerken

We hechten aan een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers, want dat is goed voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Graag horen we van u hoe u uw kind ziet en andersom vertellen we graag hoe uw kind zich in onze ogen ontwikkelt. We rekenen op uw betrokkenheid, zodat we eventuele stagnaties in de ontwikkeling gezamenlijk kunnen aanpakken. Bovendien doen we graag een beroep op u bij de organisatie van schoolactiviteiten.

Ouders/Verzorgers

Contactmomenten

  • Groepsinformatieavonden: aan het begin van het schooljaar vinden groepsinformatieavonden plaats, daarin informeren we de ouders/verzorgers over de activiteiten en de manier van werken in de groep van hun kind.
  • Algemene ouderavond: de algemene ouderavond wordt in de laatste week van september georganiseerd. De OV en de MR verantwoorden dan hun gevoerde beleid.
  • Kijkavonden: er worden twee kijkavonden per jaar georganiseerd; één naar aanleiding van de Kinderboekenweek (oktober) en één in verband met de de Open Dag (maart).


Naast bovenstaande contactavonden hebben we de volgende contactmomenten met ouders/verzorgers:

  • Omgekeerde oudergesprekken: deze vinden in september plaats. Dan praten ouders/verzorgers met behulp van een vragenlijst over hun kind met de groepsleerkracht(en).
  • Vrijwillig contactmoment: in november is er een vrijwillig contactmoment op initiatief van de groepsleerkracht(en).
  • Rapportgesprekken: in februari worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor de rapportgesprekken over het rapport van het eerste halfjaar.
  • Vrijwillig contactmoment: in april is er opnieuw een vrijwillig contactmoment op initiatief van de groepsleerkracht(en).
  • Rapportgesprekken: in juni vindt het laatste rapportgesprek plaats. Dat geldt niet voor groep 8.


Indien nodig worden ouders/verzorgers naast deze contactmomenten uitgenodigd voor een gesprek op school.

Ouders/Verzorgers

Ouderbijdragen

  • De verplichte ouderbijdrage op onze school bedraagt €40,- voor het schooljaar 2020/2021.
  • De schoolreisgelden wisselen per groep: voor de groepen 1 tot en met 6 ligt dat bedrag tussen de € 20 en € 40 euro. De groepen 7 en 8 gaan respectievelijk 1 en 2 nachten op kamp waardoor de bijdrage tussen de € 50 en € 80 ligt.


De Stichting Leergeld Friesland Oost verleent plaatselijk steun aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Voor meer informatie kunt u bij de directeur terecht.

Ouders/Verzorgers
100%
min
100%

Klachtenregeling

Op school hebben we een contactpersoon waar u terecht kunt met klachten; dit is Erica Ypma. Voor de klachtenregeling bovenschools verwijzen we u naar de Bovenschoolse Schoolgids van Adenium. Op blz. 18 vindt u in deze gids de gang van zaken m.b.t. de klachtenregeling binnen Adenium.

Schoolgids

WAT OUDERS/VERZORGERS ZEGGEN OVER DE BETROKKENHEID

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij hulp van ouders gevraagd wordt. Zoals bijvoorbeeld bij een schoolreisje. Ook kan je als ouder meehelpen in de schoolbibliotheek of bijvoorbeeld als “luizenmoeder” Tevens kan je je als ouder aanmelden voor de oudervereniging of de medezeggenschapsraad. Op deze manier ben je heel direct betrokken bij activiteiten of bijvoorbeeld het schoolbeleid.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 3 en 5

De ouderbetrokkenheid is erg hoog. Ouders worden gezien als een belangrijk onderdeel van de school. Onder andere Kerst, Sinterklaas, Pasen, acties, open avonden worden allemaal georganiseerd in samenwerking met ouders.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7