Introductievideo

AfspelenIntroductievideo

Heeft u een vraag?

Onze school

 • School

Waar staan wij voor?

OBS De Bolder is een openbare, eigentijdse school waar iedereen welkom. Bij ons spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating. Op De Bolder is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Op De Bolder vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan om daar te ontdekken wat hun mogelijkheden en ambities zijn om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In een veilige en vertrouwde omgeving helpen we de kinderen een stevige basis te leggen voor hun toekomst. Die basis bestaat uit kennis, sociale vaardigheden en zelfinzicht. Daarbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is. Kinderen kunnen zich bij ons op hun eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Waar onderscheiden we ons in?

Stabiliteit en rust

OBS De Bolder is al jarenlang een stabiele, middelgrote school. Een aantal teamleden is al langere tijd werkzaam op onze school en dit zorgt voor rust en duidelijkheid. Het team bestaat uit een evenwichtige combinatie van startende tot zeer ervaren juffen en meesters. Dit zorgt voor een stevige stabiele basis met vernieuwende inzichten die zich continue ontwikkelt.
Om tot leren te komen moeten kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Hiervoor zetten  we de Kanjertraining in. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining zetten we teambreed en doelbewust preventief in op gedragsverandering bij de leerlingen. Zo creëren we een veilig klimaat binnen onze school. 

In een veilig klimaat werken leerlingen succesvol samen, hebben ze begrip voor elkaar, communiceren ze respectvol met elkaar, worden ze sociaal-emotioneel weerbaarder en krijgen ze zelfinzicht en zelfvertrouwen. Wij bieden veel structuur aan in de vorm van duidelijke regels en afspraken en de controle daarop. Het pedagogisch klimaat is op De Bolder tot nu toe steeds als prettig en goed beoordeeld door een auditteam en daar zijn we erg trots op! 

De leerlingenraad

Met een leerlingenraad willen we de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de leerlingen binnen school vergroten. Ook willen we ze spelenderwijs de grondbeginselen van democratie bijbrengen en hen een eigen stem geven. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Elke groep levert na een verkiezing  twee leerlingen. Eén keer in de  vijf weken komt de raad bij elkaar om allerlei zaken te bespreken. De raad kiest zelf een voorzitter en een notulist. Tijdens een vergadering schuift ook een teamlid (juf of meester) aan als adviseur. Via de ideeënbus kunnen er zaken worden doorgegeven, maar ook vanuit de groepen, het team, de oudervereniging (OV) of medezeggenschapsraad (MR) kunnen punten worden ingebracht.

Inzet specialisten 

De teamleden hebben zich in de afgelopen jaren regelmatig bijgeschoold. Dit zien we terug in het feit dat er een sterk en kundig team staat, een team wat zich blijft ontwikkelen.
Hierdoor heeft De Bolder diverse specialisten in eigen huis. Zo werken op De Bolder: 

 • meerdere interne begeleiders (IB-ers); 
 • twee specialisten Jonge Kind; 
 • een gedragsspecialist; 
 • een taalcoördinator; 
 • een Kentalis specialist; 
 • een onderwijsassistente voor leerlingen met extra ondersteuning;
 • een vakleerkracht gymnastiek;  
 • een ICT-er;
 • drie bouwcoördinatoren, zij sturen de drie bouwen aan en vormen samen met de directeur het managementteam (MT). 

De deskundigheid wordt zo ingezet dat we het maximale uit elk kind kunnen halen. Eén van de laatste ontwikkelingen is het opzetten van een ondersteuningsteam (OT). Het OT is een groep collega's die samen met de intern begeleider de leerlingenzorg zo goed mogelijk wil monitoren en bedienen. Waar leerlingenzorg – en bijvoorbeeld passend onderwijs – in het verleden veel tijd innam van de intern begeleider staat nu een stevig ondersteuningsteam uit eigen huis. Dankzij dit OT is de verantwoordelijkheid evenrediger verdeeld en worden de specialisten beter ingezet. 

Het OT bestaat uit: juf Esther (intern begeleider), juf Joy (specialist Jonge Kind, taal -en Kentaliscoördinator en tevens gediplomeerd intern begeleider), juf Mirjam (gedragspecialist), meester Tycho (gediplomeerd intern begeleider) en meester Rogier (directeur). Zij komen om de vier weken bij elkaar om allerlei zaken omtrent de leerlingenzorg te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten schuiven ook regelmatig externe partners aan zoals: de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de orthopedagoge.

Goed taalonderwijs!

Lezen
Het leesonderwijs en onze schoolbibliotheek spelen een centrale rol op school. Zo wordt elk jaar de Kinderboekenweek gevierd met een kijkavond en doen we mee aan het Nationale Voorleesontbijt en de Nationale Voorleesdagen. Naast deze extra activiteiten proberen we o.a. door de inzet van de bibliotheekmedewerkster het leesplezier bij de kinderen te vergroten, zodat ze uiteindelijk meer gaan lezen. Tot slot wordt er elke dag op vaste tijden vanaf groep 3 gelezen. Leerlingen die extra moeten oefenen brengen we in kaart. Zij lezen met hulpouders en leerkrachten extra om zo de kwaliteit van het lezen te verbeteren.

TOS-leerlingen
Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende (SH) kinderen naar een gewone basisschool. TOS is een aanlegstoornis die voorkomt bij vijf tot zeven procent van alle mensen. Kinderen met TOS hebben veel moeite met het leren van hun moedertaal. De problemen verschillen per kind en leeftijd. 
De Bolder wil deze kinderen een passende en uitdagende onderwijsplek bieden. Samen met Kentalis geven we deze begeleiding vorm. Kentalis is een Nederlandse organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze bijvoorbeeld doofblind, doof of slechthorend zijn, of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis met problemen in spraak en taal.
Omdat we op deze manier ons taalaanbod en taalonderwijs optimaliseren, hebben alle kinderen van onze school profijt van deze samenwerking. Wat we verder doen om ons taalonderwijs te verbeteren:

 • We werken uit moderne lesmethoden;
 • Er is extra aandacht voor woordenschat;
 • Het gehele team volgt twee jaar een Kentalis-opleiding, zodat we onze leerlingen beter kunnen bedienen;
 • Op school is een taalcoördinator aanwezig en zij heeft de doorgaande lijn beschreven in een taalplan. Wat doen we? Waarom en hoe? 

Cultuur & Sport

We vinden het belangrijk dat kinderen – naast de basisvakken - ook hun creatieve en sportieve talenten op onze school kunnen ontdekken en ontwikkelen. Jaarlijks organiseren we daarom sportieve en culturele activiteiten. Daarbij werken we samen met onder andere Sportbedrijf Drachten en schouwburg De Lawei.  

Inzet Chromebooks 

In de bovenbouwgroepen (groepen 7 & 8) werken de kinderen grotendeels op Chromebooks. Ze verwerken de opdrachten van de basisvakken: spelling, rekenen en taal op de Chromebooks. Het grote voordeel is dat kinderen - en leerkrachten -  direct zien wat goed gaat en wat niet. Verder krijgen kinderen – naast de gebruikelijke opdrachten - persoonlijke leerdoelen die ze in een periode gaan ontwikkelen. Wat we merken is dat ze op deze manier eigenaar worden van hun eigen leren en goed kunnen verwoorden wat hun ontwikkelpunten zijn. De Chromebooks worden drie keer per week in de overige groepen ingezet voor extra oefeningen en het verbeteren van de "ICT-vaardigheid."

Projectgroep 

Diverse leerlingen hebben behoefte aan extra uitdaging. Om deze groep zo goed mogelijk tegemoet te komen is er twintig keer per jaar een projectgroep. De projectgroep is een groep waarin kinderen die meer aan kunnen extra uitdaging krijgen. Dit schooljaar werkt een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 in de projectgroep. 

De projectgroep komt 20 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Er wordt zo’n 5 weken aan een onderwerp gewerkt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: programmeren, kennismaken met een vreemde taal en een duik in de kunst. Daarnaast besteden we aandacht aan zelf een oplossing bedenken, samenwerken en kritisch naar je eigen werk en werkhouding kunnen kijken.

Onze visie op leren

We vinden het belangrijk dat kinderen veel gevarieerde kennis opdoen, want daarvoor zijn we tenslotte een school. Eerst is er kennis nodig, vervolgens kan deze toegepast worden. Uit onderzoek blijkt dat veel oefenen, het zogenaamde automatiseren, een grote rol speelt bij leren. Daarom bieden we kinderen op school veel gelegenheid om met de leerstof te oefenen en geven we vanaf groep 3 regelmatig schoolwerk mee naar huis. Dit biedt ouders / verzorgers de mogelijkheid betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Wij zien ouders / verzorgers als belangrijke partners, we hebben als gezamenlijk doel de kinderen een fijne schooltijd te bezorgen.

We stimuleren onze leerlingen om het beste uit zichzelf halen. Ze krijgen vanaf de middenbouw dag- en weektaken en we voeren kindgesprekken met hen, zodat ze zelfverantwoordelijk leren te zijn over hun eigen leerproces. 

Ons team 

We willen ons als team blijven ontwikkelen. Onze inspiratiebron is het gedachtegoed van Peter Senge, die het concept van de lerende organisatie heeft geïntroduceerd. De vijf basis disciplines voor de lerende organisatie zijn:

 • Systeemdenken;
 • Persoonlijk meesterschap;
 • Teamleren:
 • Gezamenlijke visie:
 • Mentale modellen.

We handelen vanuit de volgende kernwaarden: 

 • Vertrouwen: bij ons mag je zijn wie je bent. 
 • Respect: we zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook! 
 • Harmonie: we houden rekening met elkaar. 
 • Samenwerken: we werken samen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 
 • Plezier en humor: onze school geeft energie! 

Rol van de leerkracht 

De leerkracht heeft ontzettend veel invloed op de leerprestaties van leerlingen, dit laat onderzoek ook zien. Een goede leraar doet er toe! De leerkracht:  

 • zorgt voor een gestructureerde en veilige leeromgeving;  
 • beschikt over een uitgebreid didactisch repertoire;  
 • heeft stevige en diepgaande vakkennis;  
 • kent de specifieke leerdoelen en succescriteria van de groep; 
 • wordt ondersteund door een lerend team en een effectieve schoolleider. 

Leerlingenzorg 

Onze school onderscheidt zich met verschillende specialisten op het gebied van taal, gedrag van kinderen, het jonge kind en begeleiding. Als kinderen een specifieke onderwijsbehoefte hebben onderzoeken wij of we passend onderwijs kunnen aanbieden. Dit doen we in overleg met de ouders / verzorgers en eventuele betrokken specialisten. We werken nauw samen met Kentalis om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en/of communicatiemoeilijkheden optimaal te begeleiden op onze school. Uiteindelijk profiteren al onze kinderen van een verrijkt taalaanbod! 

Brede ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen – naast de basisvakken - ook hun creatieve en sportieve talenten op onze school kunnen ontdekken en ontwikkelen. Jaarlijks organiseren we daarom sportieve en culturele activiteiten. Daarbij werken we samen met onder andere Sportbedrijf Drachten en schouwburg De Lawei.  

Eigentijds

We rusten de kinderen goed toe voor de 21e -eeuwse vaardigheden door te investeren in vaardigheden zoals samenwerken en communiceren. De kinderen werken samen met kinderen in hun eigen groep en tijdens bijvoorbeeld themaweken zoals de Kinderboekenweek, ook met kinderen van andere groepen. De komende jaren willen we meer thema’s groepsoverstijgend aanbieden. Ook besteden we aandacht aan digitale geletterdheid en mediawijsheid. In de bovenbouw worden Chromebooks gebruikt om de lesstof te verwerken.  

Ouders en school

We hechten aan een goede samenwerking met ouders, want dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Graag horen we van de ouders hoe zij hun kind zien en andersom vertellen we graag aan de ouders hoe hun kind zich in onze ogen ontwikkelt. We rekenen op hun betrokkenheid, zodat we eventuele stagnaties in de ontwikkeling gezamenlijk kunnen aanpakken. Bovendien doen we graag een beroep op de ouders bij de organisatie van schoolactiviteiten. 

Situering van de school

De Bolder staat in de wijk De Folgeren. De laatste jaren is het verzorgingsgebied uitgebreid met Het Fennepark,  Burmania en Vrijburgh. Ook komen er leerlingen uit de wijk De Swetten. Het aantal leerlingen is hierdoor gegroeid. De Bolder zit samen met het pcbo onderwijs en de Buiten Schoolse Opvang onder één dak in een gezamenlijk nieuw complex. 

Schoolgrootte 

Op 1 oktober 2019 (de officiële teldatum) zaten op De Bolder in totaal 308 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Op grond van “leerling-gewichten” wordt bepaald hoeveel leerkrachten aan een school verbonden zijn. Aan De Bolder zijn momenteel 22 leerkrachten verbonden, die volledig of in deeltijd werken. 

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld waarin het beleid van De Bolder is vastgelegd. In onze schoolgids vind je meer informatie over wat wij belangrijk vinden voor het geven van goed onderwijs.

 

Introductievideo

AfspelenIntroductievideo

Nieuws

 • Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen
  20 januari 2021

  Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen

  De kleuters van de Bolder ontvingen deze week een pakketje aan de deur van hun juf. Nu de scholen nog langer gesloten blijven, vonden de leerkrachten het erg fijn om de kinderen allemaal persoonlijk…

  Meer >
 • PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’
  20 november 2020

  PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’

  De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanuit de Bolder besteden we hier aandacht aan in de groep 7 & 8. Hoe plan je? Hoe ga je met het…

  Meer >
 • Voorleeshond Bumper
  28 augustus 2020

  Voorleeshond Bumper

  Goed lezen vinden wij op school belangrijk. Door te lezen neemt o.a. de woordenschat, kennis en taalvaardigheid toe. Maar wat nu als lezen moeizaam gaat?

  Meer >
 

Introductievideo

AfspelenIntroductievideo

Nieuws

 • Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen
  20 januari 2021

  Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen

  De kleuters van de Bolder ontvingen deze week een pakketje aan de deur van hun juf. Nu de scholen nog langer gesloten blijven, vonden de leerkrachten het erg fijn om de kinderen allemaal persoonlijk…

  Meer >
 • PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’
  20 november 2020

  PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’

  De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanuit de Bolder besteden we hier aandacht aan in de groep 7 & 8. Hoe plan je? Hoe ga je met het…

  Meer >
 • Voorleeshond Bumper
  28 augustus 2020

  Voorleeshond Bumper

  Goed lezen vinden wij op school belangrijk. Door te lezen neemt o.a. de woordenschat, kennis en taalvaardigheid toe. Maar wat nu als lezen moeizaam gaat?

  Meer >
 

Nieuws

 • Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen
  20 januari 2021

  Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen

  De kleuters van de Bolder ontvingen deze week een pakketje aan de deur van hun juf. Nu de scholen nog langer gesloten blijven, vonden de leerkrachten het erg fijn om de kinderen allemaal persoonlijk…

  Meer >
 • PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’
  20 november 2020

  PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’

  De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanuit de Bolder besteden we hier aandacht aan in de groep 7 & 8. Hoe plan je? Hoe ga je met het…

  Meer >
 • Voorleeshond Bumper
  28 augustus 2020

  Voorleeshond Bumper

  Goed lezen vinden wij op school belangrijk. Door te lezen neemt o.a. de woordenschat, kennis en taalvaardigheid toe. Maar wat nu als lezen moeizaam gaat?

  Meer >