Heeft u een vraag?

School

 • School

Op OBS De Bolder willen we met de kinderen een sprong naar de toekomst maken. Dit komt ook tot uitdrukking in ons nieuwe logo. De sprong van vierjarige naar twaalfjarige, waar ouders en school een belangrijke basis leggen voor de toekomst. Na acht jaar basisschool maken de kinderen dan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

 • De Bolder staat voor openbaar onderwijs. Elk kind is welkom zonder onderscheid naar ras, geloof, gezindte of welk onderscheid dan ook;
 • De Bolder is een basisschool waar men binnen het leerstofjaarklassensysteem recht wil doen aan de specifieke behoeften van de leerlingenpopulatie; dit op basis van principes van de effectieve school;
 • De Bolder staat voor een uitdagende, veilige werk-, leef-, en leeromgeving voor kinderen en  volwassenen waarin verschillen worden erkend en gewaardeerd. Met als uiteindelijk doel het geven van openbaar onderwijs op maat; De Bolder beoogt een lerende organisatie te zijn. Een lerende organisatie is een organisatie die er bewust op gericht is het leren en leervermogen van individuen, groepen en de organisatie als geheel te vergroten en te verbinden, zodat er een continue verandering optreedt op individueel, groeps- en organisatieniveau in de richting van door ouders en leerkrachten gewenste output.

Waar de school voor staat

Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn / willen worden,  ontlenen wij aan een viertal uitgangspunten, in deze volgorde:

 1. Onze levensbeschouwelijke en/of godsdienstige identiteit
 2. Het specifieke onderwijsconcept dat wij hanteren
 3. De formulering van onze missie
 4. De formulering van onze visie

Levensbeschouwelijke identiteit
De Bolder is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst, (aard) of levens-beschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.

Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Iedereen is welkom, leert en leeft samen.

Non-discriminatie
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid en huidskleur, wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.

Onderwijsconcept

Bij de inrichting van het onderwijs op onze school laat het team zich leiden door onderstaande 9 principes van de effectieve school:
Gezamenlijke visie;

 1. Het kind als onderdeel van de samenleving;
 2. Nadruk op basisvaardigheden, met name voor lees/taal en rekenonderwijs;
 3. Hoge verwachtingen van leerlingen;
 4. Heldere doelen;
 5. Systematische evaluatie van leerlingenprestaties;
 6. Ordelijk schoolklimaat en schoolomgeving met veel aandacht voor structuur en regels;
 7. Effectieve besteding leertijd;
 8. Centrale rol voor leraar als regisseur van het onderwijsleerproces.

Deze principes sluiten prima aan bij  aard en karakter van de leerlingenpopulatie en hebben bij de schoolontwikkeling geleid tot een aantal positieve resultaten, m.n. op het vlak van de leeropbrengsten.

De waarden en normen

We vinden het belangrijk, dat kinderen elkaar leren respecteren (respect), naar elkaar willen luisteren (zelfvertrouwen en eerlijkheid), elkaar willen helpen en met elkaar willen spelen, sporten en werken (verantwoordelijkheid). We spreken de kinderen aan op hun gedrag (veiligheid en verantwoordelijkheid). Daarbij staan de schoolregels centraal. Ook werken we volgens het pestprotocol. Iedere week staat een onderwerp over sociaal-emotionele ontwikkeling (Soemo kaarten)centraal. Pestgedrag wordt hiermee preventief bestreden en het maakt voorkomend pestgedrag bespreekbaar. Mocht het misgaan dan hebben wij een pestprotocol beschikbaar.

Doelen

 • De kinderen hebben een fijne schooltijd op De Bolder.
 • De Bolder onderschrijft als een van de openbare scholen van OPO-Smallingerland de uitgangspunten (missie / visie / doelen) die op bestuursniveau zijn vastgesteld en wil zich daarom inzetten bij realisatie van deze doelen;
 • Het werken in een vernieuwd schoolgebouw waarbinnen de voor- en naschoolse opvang is ondergebracht gekoppeld aan een goede uitstraling van de onderwijskwaliteit moet op de teldatum van 1 oktober in 2014 leiden tot een leerlingenaantal van rond de 260;
 • De Bolder heeft in 2014 een formatieve omvang die recht doet aan de leerlingenpopulatie. Dit betekent in de praktijk dat de inrichting van het onderwijs aansluit bij de specifieke kenmerken en behoeften van de leerlingen.
 • Het moet een uitdaging zijn voor personeelsleden bij OPO-Furore om op De Bolder te mogen werken;
 • Het ziekteverzuim moet een aanvaardbaar niveau hebben; bij vacatures staan de schoolcompetenties centraal.
 • Wij werken volgens de Arbo-normen.
 • De medewerkers vinden De Bolder een fijne school om te werken.
 • De Bolder heeft inspectierapporten waarin op alle kwaliteitsaspecten meer sterk dan zwak wordt gescoord.

Uitgangspunten bij de inrichting van ons onderwijs:

Om onze doelen uit te kunnen voeren hanteren we naast de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet  op het Basisonderwijs de volgende uitgangspunten:

Competentie

Kinderen moeten zich competent voelen om optimaal te kunnen presteren. Hiervoor zijn een aantal factoren van belang. In het onderwijsproces geven we hoge prioriteit aan de pedagogische sfeer binnen de school, omdat die de basis zal zijn voor goede leerprestaties. Vertrouwen in de leerlingen geeft een basis voor een positief zelfgevoel, waardoor de leerlingenprestaties toenemen.

 • We willen de ontwikkeling van ieder kind volgens een doorgaande lijn laten verlopen.
 • Om de kinderen op hun eigen niveau optimaal te kunnen laten presteren zet de school in op het toepassen van “Activerende gedifferentieerde  directe instructie” en “Zelfstandig werken”. Hoewel we in eerste instantie uitgaan van het jaarklassensysteem houden we bij het overgaan van leerlingen naar een andere groep rekening met hun cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling.
 • Het schoolgebouw is zo ingericht, dat de leerlingen individueel of in groepen kunnen werken zonder te storen of gestoord te worden. In de midden- en bovenbouw kan de  centrale groepsruimte (het lesplein) worden gebruikt. De lokalen voor de kleutergroep zijn afzonderlijk en gezamenlijk te gebruiken. Deze zijn verdeeld in hoeken waar geconcentreerd gewerkt en waar ‘gespeeld’ kan worden. In alle groepen is ruimte voor de instructietafel en open kasten voor ontwikkelingsmateriaal en de kieskast. Het materiaal is in ruime mate voorhanden en duidelijk geordend. De kinderen kunnen dan naast hun basisstof bezig met herhaling- of verrijkingsstof. Het accent van deze verrijkingsstof ligt op de basisvaardigheden, alhoewel er ook meer ontspannende materialen aanwezig zijn.
 • De Bolder maakt, samen met de andere scholen binnen OPO Smallingerland, deel uit van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 307.  Het doel van dit samenwerken is om kinderen die extra hulp nodig hebben zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Hiervoor kan onder andere ondersteuning worden gevraagd voor de leerkrachten die met deze ‘zorgkinderen’ werken. Vanuit het samenwerkingverband ‘Weer Samen Naar School’ zijn er afspraken gemaakt om deze gezamenlijke zorg goed af te stemmen.
 • Ook aan meer begaafde leerlingen wordt aandacht besteed. Al enkele jaren orienteert de school zich op dit onderwerp. De meerbegaafde kinderen komen door de moderne manier van lesgeven goed tot hun recht. Daarnaast hebben we in de bovenbouw een pluklas. Een ochtend per veertien dagen werken gelijkgestemden aan een thema. Op bestuursniveau doet de school mee aan de vorming van een Topklas op het Drachtster Lyceum
 • De ouders worden voortdurend als partner betrokken bij de zorg voor hun kind. Beslissingen worden in overleg met de ouders genomen.


Relatie

Wij streven naar het vormen van positieve, weerbare kinderen met een positief kritische kijk op  de hen omringende samenleving. Het kind moet zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en leerkrachten met al zijn mogelijkheden, eigenaardigheden en beperkingen.
Alhoewel de belangrijkste opvoedingstaak bij de ouders ligt, zijn we de mening toegedaan dat de school een duidelijke rol speelt bij het overbrengen van waarden, normen en regels waarbinnen mensen met elkaar om kunnen gaan. Op De Bolder gaan we er vanuit dat er duidelijk binnen bepaalde grenzen gewerkt moet worden:

 • Conflicten moeten op een open en eerlijke wijze worden opgelost; pesten, vechten, klikken en schelden worden consequent afgewezen. Ongemanierd gedrag wordt aangepakt, beleefdheidsvormen gestimuleerd.
 • Kinderen moeten leren samenwerken en elkaar helpen. Voor- en nagesprek spelen bij al deze processen een belangrijke rol.
 • Uitgangspunt van de school is de gelijkwaardigheid van een ieder, zonder onderscheid te maken in ras, geloof, culturele achtergrond of sekse. Deze gelijkwaardigheid is de basis voor de omgang van leerlingen met elkaar en met het personeel.
 • De school probeert in nauwe samenwerking met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor is een goed contact van essentieel belang.
 • De ouders mogen van de school een open instelling verwachten, waar geregeld momenten van overleg mogelijk zijn. Informatie betreffende het eigen kind kan op korte termijn worden gegeven door middel van een gesprekje na schooltijd met de betreffende leerkracht. Ook kan een afspraak worden gemaakt met de leerkracht en/of de directeur.

De school verwacht duidelijk ook iets van de ouders nl.:

 • De ambitie van de school onderschrijven, hierover meedenken en doen.
 • Een positieve instelling. De oudervereniging verwacht dat iedere ouder zich actief opstelt.
 • We voeden de kinderen samen op en bij activiteiten is de ondersteuning van de ouders van
 • wezenlijke betekenis. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de schoolactiviteiten.
 • Het vermogen om de eigen belangen af te kunnen wegen tegenover de algemene belangen
 • van de school en het onderwijs.

Autonomie

Ieder kind moet zich op zijn/haar eigen wijze kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig persoon.
Zelfstandigheid ervaren onze leerlingen o.a. doordat er in school een didactische sfeer wordt nagestreefd, waarbinnen zij in overleg en onder eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen taken op zich nemen.

Als kinderen zelfstandig kunnen werken, dan leren ze:

 • Omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht.
 • Zelf naar oplossingen zoeken in plaats van bij de leerkracht komen.
 • Elkaar helpen.
 • In eigen tempo hun werk doen.
 • Voldoening krijgen in eigen gevonden oplossingen.
 • Na te denken over hun werkhouding en aanpak.

Als kinderen zelfstandig werken dan kan de leerkracht:

 • Observeren.
 • Aandacht geven aan kinderen die dat nodig hebben.
 • Kinderen stimuleren hun eigen problemen op te lossen.
 • Kinderen stimuleren met andere kinderen oplossingen te zoeken.

Pedagogisch klimaat

De kinderen leren het beste in een omgeving waar ze zich prettig en veilig voelen. Daarom streven  we er naar, dat er in school een rustige, ordelijke sfeer heerst. Ook op het schoolplein geven we  aan waar grenzen liggen. Zijn we als school ergens naar toe, dan willen we dat de kinderen weten hoe  ze zich dienen te gedragen. Wij bieden daarom veel structuur in de vorm van duidelijke regels en afspraken, en de controle daarop! Daar werken we in een continue proces aan.

Dit uit zich in:

 • zorgvuldig zijn in het taalgebruik;
 • het respect tussen kinderen bevorderen en een prettige sfeer creëren in de groep;
 • het zelfvertrouwen van de kinderen ondersteunen door het geven van positieve feedback;
 • het uitspreken van positieve verwachtingen en beschikbaar zijn bij problemen;
 • pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten zoveel mogelijk tegengaan;
 • op schoolniveau en op klassenniveau besproken gedragsregels hanteren.

Groepenindeling

Wij plaatsen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en is er aandacht voor zowel de betere- als ook de leerling die meer zorg behoeft.

 • De basisgroepering is 1/2 ;3; 4; 5; 6; 7 en 8.
 • We sluiten niet uit, dat er  combinaties gemaakt moeten worden. De kleutergroepen zijn in principe altijd gecombineerd.
 • De leerkrachten van de kleutergroepen bepalen zelf in welke groep de vierjarige geplaatst wordt.  
 • De steeds wisselende aantallen per leerjaar zorgen ervoor dat er bewust combinatie groepen gevormd kunnen worden. De groepen blijven daardoor zo klein mogelijk. Als de aantallen het toelaten worden de groepen 3 en 8 wegens hun specifieke karakter  niet gecombineerd. We maken duidelijk bekend aan de ouders dat de indelingen door het team plaatsvinden op basis van ervaring, inzicht en professionaliteit van de leerkracht. Bij de samenstelling van combinatiegroepen gaan de leerkrachten  zorgvuldig  te  werk.
 • Binnen de eigen groep worden de leerlingen op hun eigen niveau zo goed mogelijk begeleid. Om dit mogelijk te maken passen we het “Actieve gedifferentieerde directe instructie model “toe  en het zelfstandig werken aan taken. Soms kan het voorkomen dat leerlingen bepaalde vakken meedoen met een andere groep. Criteria hierbij zijn naast leeftijd de sociaal- emotionele- en cognitieve ontwikkeling.
 • Voor de groepen geldt het principe bij de toedeling, dat er twee leerkrachten in de groep inzetbaar kunnen zijn. Slechts bij hoge uitzondering wordt hier van afgeweken.
 • De MR wordt ieder jaar in kennis gesteld van de formatieve mogelijkheden voor het komend schooljaar en dient instemming m.b.t. de groepenindeling te verlenen.

Kenmerken inrichting van het onderwijs

Wij volstaan met het geven van een globaal overzicht van de kenmerken onderwijs. Dit omdat per activiteit en vakgebied grote verschillen zijn in de aard en frequentie van de kenmerken. Eveneens zijn de kenmerken mede afhankelijk van de gebruikte methoden.

 • Goede werkhouding
 • Reflectie op eigen handelen en leren
 • Respectvol luisteren
 • Verwerven en verwerken van informatie
 • Respectvol omgaan met elkaar
 • Waardering voor en van de omgeving
 • Het gebruik van leerstrategieën
 • Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
 • Respectvol kritiek geven
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Verantwoordelijk met elkaar om gaan
 • Zorg voor de leefomgeving

Actief burgerschap op onze school

Onze leerlingen groeien op in een pluriforme en multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk om kinderen op een goede manier op deze samenleving voor te bereiden. Aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is burgerschapsvorming niet een apart vak, het is verweven in ons onderwijsaanbod. Onderwijs in burgerschap krijgt op de school aandacht in de vorm van:

 • Kennis en kennisoverdracht (bijv. over geestelijke stromingen, democratie discriminatie, rechtspraak en verkiezingen).
 • Houding/attitude (bijv. samenwerken, samenspelen, verantwoordelijkheid en waarden en normen).
 • Reflectie en meningsvorming (bijv. omgaan met levensvragen, waarden en normen).
 • Sociale vaardigheden m.b.v. de Kanjertraining (bijv. omgangsvormen, grenzen stellen en functioneren in een groep).
 • School als oefenplaats (bijv. school-en groepsafspraken, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten).
 • Gerichtheid op de buitenwereld (bijv. excursies naar musea en voorlichting door externen).
 • Vanaf groep 5 worden er twee vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Deze raad komt eens in de 5 weken bij elkaar om allerlei schoolse zaken te bespreken. Wij bevorderen het democratisch bewustzijn door kinderen te laten mee beslissen over klassenregels. Sinds 2017 zijn we gestart met een leerlingenraad. Ze maken zo spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Basiswaarden; op onze school hanteren we de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat:
  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Gelijkwaardigheid;
  • Respect voor anderen;
  • Verdraagzaamheid;
  • Autonomie;
  • Afwijzen van onverdraagzaamheid;
  • Afwijzen van discriminatie;
  • Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze kinderen corrigeren wij.

Bestuursvorm van de school

De bestuursvorm van het Openbaar Primair Onderwijs Furore (Smallingerland en Tytjerksteradiel) is een bestuurscommissie ex artikel 82 van de Gemeentewet. Aan de commissie is opgedragen het bestuur en beheer van de openbare scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daartoe draagt de raad al zijn bevoegdheden ter zake over aan de commissie, echter met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in titel II van de Gemeentewet.
De verordening op de Bestuurscommissie O.P.O. Furore kan op elke school worden opgevraagd.

De bestuurscommissie bestaat uit 7 leden en komt maandelijks bijeen. Zij heeft een algemeen directeur benoemd, die volledig gemandateerd is om namens haar op te treden.

Ter ondersteuning van bestuurscommissie en algemeen directeur zijn er diverse (beleids)medewerkers op het Bureau OPO Furore,
Adres: Zetveld 38, 9202 LM Drachten, tel: 0512-582600, e-mail: info@opofurore.nl, website: www.oposmallingerland.nl. Dagelijks is men bereikbaar voor eventuele vragen.

Situering van de school

De Bolder staat in de wijk “De Folgeren”. De laatste jaren is het verzorgingsgebied uitgebreid met Het “Fennepark”,  “Burmania” en "Vrijburgh". Ook komen er leerlingen uit de wijk “De Swetten”. Het aantal leerlingen is hierdoor gegroeid. De Bolder zit samen met het pcbo onderwijs en de Buiten Schoolse Opvang onder één dak in een gezamenlijk  nieuw complex. De opening van de nieuwe school vond in september 2008 plaats.

Schoolgrootte

Op 1 oktober 2013 (de officiële teldatum) zaten op de Bolder in totaal 262 leerlingen. Een groei van 15 leerlingen. Op grond van “leerling-gewichten” wordt bepaald hoeveel leerkrachten aan een school verbonden zijn. Aan De Bolder zijn momenteel 18 leerkrachten verbonden, die volledig of in deeltijd werken. Daarnaast is  er nog een conciërge.

Methodes

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Vele leenwoorden, zijn heel normaal in het Nederlands, zoals computer, mountainbike, website en apps. Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, laten wij de kinderen al met Engels kennismaken in groep 1. Jonge kinderen kunnen zich een vreemde taal beter eigen maken dan ouder kinderen en volwassenen. Daarnaast kijken en luisteren kinderen vaak naar Engelstalige porgramma’s via de televisie of internet. Het is goed om hierbij aan te sluiten en dit verder uit te breiden. 

De Engelse lessen worden digitaal gegeven met de methode Groove Me. Door te kiezen voor een digitale methode, is de uitspraak en de kwaliteit van de grammatica in het Engels gegarandeerd. In Groove.me wordt zowel het “real” Engels als het Amerikaans Engels aangeboden. Muziek is de basis van alle lessen. De muziek, die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits (de teksten zijn gescreend op passend taalgebruik). In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren. De liedjes voor groep 1 en 2 sluiten aan bij bekende thema’s, zoals de seizoenen, je lichaam en familie. Groep 3 en 4 krijgen eenvoudige popliedjes die de leerlingen al kunnen herkennen en meezingen. De groepen 5 t/m 8 krijgen aan de hand van moeilijkere popsongs ook grammatica en woordenschatoefeningen aangeboden.

 

Nieuws

 • Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!
  05 september 2018

  Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!

  Wat een verrassing! Tijdens de zomervakantie ontvingen wij naar aanleiding van ons openluchtspel in De Papegaaienbuurt een brief met complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum.

  Meer >
 • Wecycle actie: apparaten inzameling
  05 september 2018

  Wecycle actie: apparaten inzameling

  We doen weer mee aan Wecycle! U kunt uw oude (kapotte) kleine oude elektrische apparaten inleveren in de Wecycle dozen. De actie start op 5 september 2018 en eindigt op 23 november 2018.

  Meer >
 • Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt
  12 juli 2018

  Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt

  De première van het openluchtspel Papegaaienbuurt op 11-07 was een bijzondere gebeurtenis. De groepen 3/4 en 4 kregen bezoek van de wethouder en naderhand als verrassing een ijsje. Lees verder voor…

  Meer >
 

Nieuws

 • Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!
  05 september 2018

  Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!

  Wat een verrassing! Tijdens de zomervakantie ontvingen wij naar aanleiding van ons openluchtspel in De Papegaaienbuurt een brief met complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum.

  Meer >
 • Wecycle actie: apparaten inzameling
  05 september 2018

  Wecycle actie: apparaten inzameling

  We doen weer mee aan Wecycle! U kunt uw oude (kapotte) kleine oude elektrische apparaten inleveren in de Wecycle dozen. De actie start op 5 september 2018 en eindigt op 23 november 2018.

  Meer >
 • Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt
  12 juli 2018

  Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt

  De première van het openluchtspel Papegaaienbuurt op 11-07 was een bijzondere gebeurtenis. De groepen 3/4 en 4 kregen bezoek van de wethouder en naderhand als verrassing een ijsje. Lees verder voor…

  Meer >
 

Nieuws

 • Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!
  05 september 2018

  Complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum!

  Wat een verrassing! Tijdens de zomervakantie ontvingen wij naar aanleiding van ons openluchtspel in De Papegaaienbuurt een brief met complimenten van oud-burgemeester Van Bekkum.

  Meer >
 • Wecycle actie: apparaten inzameling
  05 september 2018

  Wecycle actie: apparaten inzameling

  We doen weer mee aan Wecycle! U kunt uw oude (kapotte) kleine oude elektrische apparaten inleveren in de Wecycle dozen. De actie start op 5 september 2018 en eindigt op 23 november 2018.

  Meer >
 • Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt
  12 juli 2018

  Officiële première Openluchtspel Papegaaienbuurt

  De première van het openluchtspel Papegaaienbuurt op 11-07 was een bijzondere gebeurtenis. De groepen 3/4 en 4 kregen bezoek van de wethouder en naderhand als verrassing een ijsje. Lees verder voor…

  Meer >