Heeft u een vraag?

Onze school

 • School

Op OBS De Bolder willen we met de kinderen een sprong naar de toekomst maken. Dit komt ook tot uitdrukking in ons logo. De sprong van vierjarige naar twaalfjarige, waar ouders en school een belangrijke basis leggen voor de toekomst. Na acht jaar basisschool maken de kinderen dan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Situering van de school

De Bolder staat in de wijk De Folgeren. De laatste jaren is het verzorgingsgebied uitgebreid met Het Fennepark,  Burmania en Vrijburgh. Ook komen er leerlingen uit de wijk De Swetten. Het aantal leerlingen is hierdoor gegroeid. De Bolder zit samen met het pcbo onderwijs en de Buiten Schoolse Opvang onder één dak in een gezamenlijk nieuw complex. 

Schoolgrootte 

Op 1 oktober 2018 (de officiële teldatum) zaten op de Bolder in totaal 272 leerlingen. Op grond van “leerling-gewichten” wordt bepaald hoeveel leerkrachten aan een school verbonden zijn. Aan De Bolder zijn momenteel 20 leerkrachten verbonden, die volledig of in deeltijd werken. 

Visie

OBS De Bolder is een respectvolle plaats waar kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal economische achtergronden elkaar ontmoeten. Onze school is een lerende organisatie die zich steeds verder ontwikkelt. Dit is te merken aan het zelfstandig werken en het intensieve taal/leesproces. We passen daarbij het systeem van “Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie” toe (Het IGDI model).

OBS De Bolder is:

 • Een school waar leerlingen van groep 1 t/m groep 8 in een doorgaande lijn onderwijs krijgen.
 • Een school waar leerkrachten doelgericht onderwijs geven.
 • Een school waar collegialiteit een voorwaarde is voor goed onderwijs.
 • Een school waar kinderen niet alleen cognitief leren, maar ook zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen.
 • Een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten open met elkaar communiceren.

Bekijk de video van de Vereniging Openbaar Onderwijs voor meer informatie.

Waar staan we voor?

Duidelijke regels, omgangsvormen en structuur zorgen voor een geborgen en veilige sfeer in de school. Hierdoor kan elk kind zich optimaal ontwikkelen. De leerkrachten helpen, stimuleren en begeleiden daarbij. Met moderne methodes, waarbij de basisvakken centraal staan, halen we het beste uit elk kind!

Waar onderscheiden we ons in?

OBS De Bolder is al jarenlang een stabiele, middelgrote school. Dit zien we terug in het feit dat er een goed en kundig team staat, een team wat zich blijft ontwikkelen. Zo werken op De Bolder: meerdere IB-ers, twee specialisten Jonge Kind, een gedragsspecialist, een taalcoördinator, een Kentalis specialist, een onderwijsassistente voor de zorgleerlingen, een vakleerkracht gymnastiek en een ICT-er. De deskundigheid wordt zo ingezet dat we het maximale rendement eruit kunnen halen.

Het pedagogisch klimaat op De Bolder is prettig en als goed beoordeeld (dec. 2017) door een auditteam, hier zijn we erg trots op! 

Sinds juni 2017 werken we samen met Kentalis om een aantal TOS-leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Het team volgt hiervoor een cursus met als doel het taalonderwijs stap voor stap te verbeteren. Dit is niet alleen goed voor onze TOS-leerlingen, maar voor alle leerlingen bij ons op school. 

Het leesonderwijs en onze schoolbibliotheek speelt een centrale rol op school. Zo wordt elk jaar de Kinderboekenweek gevierd met de bekende kijkavond. Naast deze activiteit proberen we o.a. door de inzet van de bibliotheekmedewerkster het leesplezier bij de kinderen te vergroten, zodat ze uiteindelijk meer gaan lezen.  

In de bovenbouwgroepen (groep 7 & 8) werken de kinderen deels op chromebooks. Ze verwerken de opdrachten van de basisvakken: spelling, rekenen en taal op de chromebooks. Het grote voordeel is dat kinderen - en leerkrachten-  direct zien wat goed gaat en wat niet. Verder krijgen kinderen -naast de gebruikelijke opdrachten- persoonlijke leerdoelen die ze in een periode gaan ontwikkelen. Wat we merken is dat ze op deze manier eigenaar worden van hun eigen leren en goed kunnen verwoorden wat hun ontwikkelpunten zijn. De chromebooks worden drie keer per week in de overige groepen ingezet voor extra oefeningen en het verbeteren van de "ICT-vaardigheid."

Twintig keer per jaar is er een projectgroep. De projectgroep -zie ook elders op deze website- is een groep waarin kinderen die meer aan kunnen extra uitdaging krijgen. De lessen worden door één van de leerkrachten gegeven en zij is geschoold om hiervoor goede lessen te ontwikkelen. 

Tot slot zijn we in staat om goede leerlingenzorg te bieden. De IB-ers  (intern begeleiders), Kentaliscoördinator en de gedragsspecialist vormen sinds kort het OT (ondersteuningsteam) van onze school. Naast genoemde collega's wordt het team een paar keer per jaar ondersteund door een orthopedagoge. Zo kunnen we ook de lastige vraagstukken goed oppakkenen vormgeven.

Onderwijsconcept

Bij de inrichting van het onderwijs op onze school laat het team zich leiden door onderstaande 9 principes van de effectieve school:
Gezamenlijke visie;

 1. Het kind als onderdeel van de samenleving;
 2. Nadruk op basisvaardigheden, met name voor lees/taal en rekenonderwijs;
 3. Hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen;
 4. Heldere doelen stellen;
 5. Systematische evaluatie en monitoring van leerlingenprestaties;
 6. Ordelijk schoolklimaat en schoolomgeving met veel aandacht voor structuur en regels;
 7. De leertijd effectief besteden;
 8. Centrale rol voor leraar als regisseur van het onderwijsleerproces.

Deze principes sluiten prima aan bij aard en karakter van de leerlingenpopulatie en hebben bij de schoolontwikkeling geleid tot een aantal positieve resultaten, m.n. op het vlak van de leeropbrengsten.

De waarden en normen

We vinden het belangrijk, dat kinderen elkaar leren respecteren, naar elkaar willen luisteren, elkaar willen helpen en met elkaar willen spelen, sporten en werken. We spreken de kinderen aan op hun gedrag. We houden hierbij van korte lijnen met ouders. Daarbij staan de schoolregels centraal. Mocht het misgaan dan hebben wij een pestprotocol op school.

Pedagogisch klimaat

De kinderen leren het beste in een omgeving waar ze zich prettig en veilig voelen. Daarom streven  we er naar, dat er in school een rustige, ordelijke sfeer heerst. Ook op het schoolplein geven we  aan waar grenzen liggen. Gaan we als school ergens naar toe, dan weten de kinderen hoe ze zich dienen te gedragen. Wij bieden hiervoor veel structuur aan in de vorm van duidelijke regels en afspraken en de controle daarop! Daar werken we in een continue proces aan, o.a. middels de inzet van de Kanjertraining.

Dit uit zich o.a. in:

 • zorgvuldig zijn in het taalgebruik
 • het respect tussen kinderen bevorderen en een prettige sfeer creëren in de groep
 • het zelfvertrouwen van de kinderen ondersteunen door het geven van positieve feedback
 • het uitspreken van positieve verwachtingen
 • pestgedrag bespreekbaar te maken en pesten tegengaan!
 • op schoolniveau en op klassenniveau besproken gedragsregels hanteren
 • genoemde punten staan beschreven in het protocol omgangsvormen/gedragsregels OBS De Bolder

Actief burgerschap op onze school

Onze leerlingen groeien op in een pluriforme en multiculturele samenleving. Wij vinden het belangrijk om kinderen op een goede manier op deze samenleving voor te bereiden. Aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is burgerschapsvorming niet een apart vak, het is verweven in ons onderwijsaanbod. Onderwijs in burgerschap krijgt op de school aandacht in de vorm van:

 • Kennis en kennisoverdracht (bijv. over geestelijke stromingen, democratie discriminatie, rechtspraak en verkiezingen).
 • Houding/attitude (bijv. samenwerken, samenspelen, verantwoordelijkheid en waarden en normen).
 • Reflectie en meningsvorming (bijv. omgaan met levensvragen, waarden en normen).
 • Sociale vaardigheden m.b.v. de Kanjertraining (bijv. omgangsvormen, grenzen stellen en functioneren in een groep).
 • School als oefenplaats (bijv. school-en groepsafspraken, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten).
 • Gerichtheid op de buitenwereld (bijv. excursies naar musea en voorlichting door externen).
 • Vanaf groep 5 worden er twee vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen. Deze raad komt eens in de 5 weken bij elkaar om allerlei schoolse zaken te bespreken. Wij bevorderen het democratisch bewustzijn door kinderen te laten mee beslissen over klassenregels. Sinds 2017 zijn we gestart met een leerlingenraad. Ze maken zo spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Basiswaarden; op onze school hanteren we de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat:
  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Gelijkwaardigheid;
  • Respect voor anderen;
  • Verdraagzaamheid;
  • Autonomie;
  • Afwijzen van onverdraagzaamheid;
  • Afwijzen van discriminatie;
  • Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze kinderen corrigeren wij.

Groepenindeling

Wij plaatsen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en is er aandacht voor zowel de betere- als ook de leerling die meer zorg behoeft.

 • De basisgroepering is 1/2 ;3; 4; 5; 6; 7 en 8.
 • We sluiten niet uit, dat er  combinaties gemaakt moeten worden. De kleutergroepen zijn in principe altijd gecombineerd.
 • De leerkrachten van de kleutergroepen bepalen zelf in welke groep de vierjarige geplaatst wordt.  
 • De steeds wisselende aantallen per leerjaar zorgen ervoor dat er bewust combinatie groepen gevormd kunnen worden. De groepen blijven daardoor zo klein mogelijk. Als de aantallen het toelaten worden de groepen 3 en 8 wegens hun specifieke karakter  niet gecombineerd. We maken duidelijk bekend aan de ouders dat de indelingen door het team plaatsvinden op basis van ervaring, inzicht en professionaliteit van de leerkracht. Bij de samenstelling van combinatiegroepen gaan de leerkrachten  zorgvuldig  te  werk.
 • Binnen de eigen groep worden de leerlingen op hun eigen niveau zo goed mogelijk begeleid. Om dit mogelijk te maken passen we het “Actieve gedifferentieerde directe instructie model “toe  en het zelfstandig werken aan taken. Soms kan het voorkomen dat leerlingen bepaalde vakken meedoen met een andere groep. Criteria hierbij zijn naast leeftijd de sociaal- emotionele- en cognitieve ontwikkeling.
 • Voor de groepen geldt het principe bij de toedeling, dat er twee leerkrachten in de groep inzetbaar kunnen zijn. Slechts bij hoge uitzondering wordt hier van afgeweken.
 • De MR wordt ieder jaar in kennis gesteld van de formatieve mogelijkheden voor het komend schooljaar en dient instemming m.b.t. de groepenindeling te verlenen.

Bestuursvorm van de school

De bestuursvorm van het Openbaar Primair Onderwijs Furore (Smallingerland en Tytjerksteradiel) is een bestuurscommissie ex artikel 82 van de Gemeentewet. Aan de commissie is opgedragen het bestuur en beheer van de openbare scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daartoe draagt de raad al zijn bevoegdheden ter zake over aan de commissie, echter met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in titel II van de Gemeentewet.
De verordening op de Bestuurscommissie O.P.O. Furore kan op elke school worden opgevraagd.

De bestuurscommissie bestaat uit 7 leden en komt maandelijks bijeen. Zij heeft een algemeen directeur benoemd, die volledig gemandateerd is om namens haar op te treden.

Ter ondersteuning van bestuurscommissie en algemeen directeur zijn er diverse (beleids)medewerkers op het Bureau OPO Furore,
Adres: Zetveld 38, 9202 LM Drachten, tel: 0512-582600, e-mail: info@opofurore.nl, website: www.oposmallingerland.nl. Dagelijks is men bereikbaar voor eventuele vragen.

 

Nieuws

 • 4e kleutergroep na de kerstvakantie!
  19 december 2018

  4e kleutergroep na de kerstvakantie!

  Na de kerstvakantie ontvangen we extra gelden, zodat we groep 1d tot de zomervakantie tot 14.00 uur volledig zelfstandig kunnen laten draaien.

  Meer >
 • Kerstkransen en kerststukjes maken
  17 december 2018

  Kerstkransen en kerststukjes maken

  Zoals elk jaar maakten de leerlingen in de laatste week voor kerst een kerstkrans of een kerststukje. Het was heel mooi om te zien dat de oudste leerlingen de jongste leerlingen hielpen.

  Meer >
 • Foute kersttruiendag
  14 december 2018

  Foute kersttruiendag

  Op vrijdag 14 december hadden alle juffen en meesters en veel leerlingen een foute kersttrui aan. Naast dat het een leuke en ludieke actie was zat er ook een gedachte achter.

  Meer >
 

Nieuws

 • 4e kleutergroep na de kerstvakantie!
  19 december 2018

  4e kleutergroep na de kerstvakantie!

  Na de kerstvakantie ontvangen we extra gelden, zodat we groep 1d tot de zomervakantie tot 14.00 uur volledig zelfstandig kunnen laten draaien.

  Meer >
 • Kerstkransen en kerststukjes maken
  17 december 2018

  Kerstkransen en kerststukjes maken

  Zoals elk jaar maakten de leerlingen in de laatste week voor kerst een kerstkrans of een kerststukje. Het was heel mooi om te zien dat de oudste leerlingen de jongste leerlingen hielpen.

  Meer >
 • Foute kersttruiendag
  14 december 2018

  Foute kersttruiendag

  Op vrijdag 14 december hadden alle juffen en meesters en veel leerlingen een foute kersttrui aan. Naast dat het een leuke en ludieke actie was zat er ook een gedachte achter.

  Meer >
 

Nieuws

 • 4e kleutergroep na de kerstvakantie!
  19 december 2018

  4e kleutergroep na de kerstvakantie!

  Na de kerstvakantie ontvangen we extra gelden, zodat we groep 1d tot de zomervakantie tot 14.00 uur volledig zelfstandig kunnen laten draaien.

  Meer >
 • Kerstkransen en kerststukjes maken
  17 december 2018

  Kerstkransen en kerststukjes maken

  Zoals elk jaar maakten de leerlingen in de laatste week voor kerst een kerstkrans of een kerststukje. Het was heel mooi om te zien dat de oudste leerlingen de jongste leerlingen hielpen.

  Meer >
 • Foute kersttruiendag
  14 december 2018

  Foute kersttruiendag

  Op vrijdag 14 december hadden alle juffen en meesters en veel leerlingen een foute kersttrui aan. Naast dat het een leuke en ludieke actie was zat er ook een gedachte achter.

  Meer >