Heeft u een vraag?

Taalontwikkelingsschool (TOS)

Passend onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende (SH) kinderen naar een gewone basisschool. 

TOS is een aanlegstoornis die voorkomt bij vijf tot zeven procent van alle mensen. Kinderen met TOS hebben veel moeite met het leren van hun moedertaal. De problemen verschillen per kind en leeftijd.

De Bolder wil deze kinderen een passende en uitdagende onderwijsplek bieden.
Samen met Kentalis geven we deze begeleiding vorm. Omdat we op deze manier ons taalaanbod en taalonderwijs optimaliseren, hebben alle kinderen van onze school profijt van deze samenwerking.

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn. Er zijn speciale scholen voor kinderen met TOS. Ook biedt Kentalis onderwijsondersteuning op basisscholen. Het kind krijgt dan op school extra begeleiding van een medewerker van Kentalis. Hoeveel ondersteuning het kind krijgt, hangt af van de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen van school. Met een aantal basisscholen werkt Kentalis intensief samen. De Bolder is zo’n school.

Op de Bolder zitten meerdere kinderen met TOS en slechthorende kinderen. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen de juiste ondersteuning krijgen. De leerkrachten van de Bolder volgen daarom scholing, zodat er veel kennis over TOS aanwezig is. Naast het personeel van de Bolder werken er ook medewerkers van Kentalis op onze school. De medewerkers van Kentalis zijn er voor de leerlingen, voor de ouders, voor hun leerkrachten en voor het hele team. Samen zorgen we er voor dat de TOS en SH-leerlingen de lessen goed kunnen volgen. We noemen dit een medium voorziening. De ervaring is dat alle kinderen profiteren van een medium voorziening, want de ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de klas of in groepjes gegeven. Dat betekent dat meer leerlingen profiteren van, bijvoorbeeld, een les waarin de woordenschatontwikkeling een belangrijke rol speelt.

Een van onze leerkrachten verwoordt het als volgt:
“Dankzij deze vorm van passend onderwijs hebben we Kentalis collega’s en meer kennis in de school gekregen. Als ik ergens tegenaan loop, kunnen we samen overleggen en kijken wat het beste is voor de leerling.”

Kinderen met TOS leren communiceren door veel te oefenen. Een begripvolle, stimulerende  leefomgeving en met name contact met leeftijdsgenootjes is daarbij van groot belang. Kinderen met een TOS vragen duidelijke, heldere taal van hun omgeving en leren zo andere kinderen duidelijk(er) communiceren. Door samen naar school te gaan, samen te werken en samen te spelen  leren kinderen omgaan met verschillen en krijgen TOS kinderen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’, komen we samen verder.

Wat is TOS?

TOS is de afkorting voor Taal-Ontwikkelings-Stoornis
Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is het taal leervermogen aangedaan. Het is een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij taal minder goed wordt verwerkt in de hersenen.
TOS komt bij ongeveer 1 op de 20 kinderen voor. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes (verhouding 3:1). TOS is een uitsluitingsdiagnose. Dit betekent dat TOS niet wordt veroorzaakt door gehoorproblemen, een lage intelligentie of meertaligheid.
 
Komt niet door te weinig –taal-aanbod/ opvoeding
TOS wordt ook niet veroorzaakt door onvoldoende taalinput. Wanneer een kind onvoldoende taalinput heeft gehad spreken we over een (blootstellings)achterstand. Een achterstand kan een kind nog inhalen; een taalstoornis blijft.
 
Er is veel onderling verschil
Kinderen met TOS vormen een gevarieerde groep; de taalproblemen kunnen variëren in ernst en aard. Het ene kind met TOS kan alleen moeite hebben met het spreken, terwijl een ander kind met TOS problemen heeft met zowel het spreken als het begrijpen van taal.
 
Vroeg signaleren voorkomt moeilijkheden
Het is belangrijk dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat het kind op tijd de juiste ondersteuning kan krijgen. TOS is een stoornis die diep doorwerkt in alle lagen van de ontwikkeling. Taal is immers altijd, overal. TOS heeft daardoor niet alleen gevolgen voor de communicatie met anderen, maar –zeker wanneer niet tijdig de juiste begeleiding wordt ingezet- op de gehele ontwikkeling van een kind. TOS is ook van invloed op de onderwijsparticipatie, want taal speelt een rol bij alle vakken. (leren lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen en wereldoriëntatie). En TOS kan zorgen voor sociaal-emotionele problemen, wanneer een kind en zijn/haar omgeving niet begrijpen wat er aan de hand is en het kind verstoken blijft van betekenisvol contact met anderen. Door vroegtijdig signaleren kunnen in de regel veel frustraties en moeilijkheden worden voorkomen.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?