Heeft u een vraag?

Taalontwikkelingsschool (TOS)

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn. 

Er zijn speciale scholen voor kinderen met TOS. Ook biedt Kentalis onderwijsondersteuning op basisscholen. Het kind krijgt dan op school extra begeleiding van een medewerker van Kentalis. Hoeveel ondersteuning het kind krijgt, hangt af van de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen van school.

Met een aantal basisscholen werkt Kentalis intensief samen. De Bolder is zo’n school en dit noemen we een Kentalis medium voorziening.

Wat is TOS?

TOS is een aanlegstoornis die voorkomt bij vijf tot zeven procent van alle mensen. Kinderen met TOS hebben veel moeite met het leren van hun moedertaal. De problemen verschillen per kind en leeftijd.

Kentalis medium voorziening

Op de Bolder zitten kinderen met TOS en slechthorende kinderen. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen belangrijk dat deze kinderen de juiste ondersteuning krijgen. De leerkrachten van de Bolder volg(d)en daarom scholing en hierdoor is hun deskundigheid vergroot. Het team weet beter hoe taal moet worden aangeboden en wat belangrijk is voor de taalontwikkeling van de leerlingen.

Naast het personeel van de Bolder werken ook medewerkers van Kentalis op onze school. De medewerkers van Kentalis zijn er voor de TOS- leerlingen, hun ouders en het team. De ervaring leert ons dat alle kinderen – mede door scholing van het team- profiteren van de medium voorziening. De (taal)lessen zijn bijv. van een hoger niveau geworden en we zetten extra in op woordenschat, dit is voor alle leerlingen belangrijk!  

Onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet", komen we samen verder.

Kentaliscoördinator

Ik ben Joy Balk. Ik werk op De Bolder in groep 1/2 en ben tevens taalcoördinator. Sinds wij een ‘mediumsetting’ zijn ben ik ook Kentaliscoördinator. De samenwerking met Kentalis heeft ons gehele taalonderwijs naar een hoger plan getild. Hier profiteren niet alleen taalzwakke kinderen van, maar álle leerlingen.

Het team krijgt voortdurend bijscholing om o.a. communicatieve redzaamheid, begrijpend lezen en luisteren, nog beter te stimuleren. Leerlingen met een lichte TOS (Taal Ontwikkel Stoornis) kunnen wij daardoor goed opvangen. De leerkrachten krijgen specifieke tips van de Ambulant Begeleider van Kentalis en deze werkt met de TOS kinderen in of buiten de klas.  

Ervaringen van ouders en kinderen

"Toen onze jongste 4 werd moesten we naast de Taaltrein nog een school kiezen waar hij heen kon. We hebben voor De Bolder gekozen omdat ze een goede samenwerking met Kentalis hebben. Alle juffen hebben een cursus gevolgd van Kentalis. Het is belangrijk dat hij in zijn dagelijks leven zoveel wordt geholpen met zijn spraak. Doordat de Bolder veel met taalontwikkeling op jonge leeftijd bezig is zien we ook dat dit bij draagt aan zijn spraakprobleem. Door de goede begeleiding van de Taaltrein en de begeleiding vanuit school zijn we super tevreden over zijn vooruitgang qua spraak maar ook zelfvertrouwen."

Moeder van een TOS-leerling

"In het begin van de samenwerking met Kentalis dacht ik, net zoals vele ouders, dat dit alleen voor de kinderen was met taalproblemen, en dat mijn eigen kinderen hier niks aan zouden hebben. Mooi voor de kinderen die het echt nodig hebben, dacht ik. Gaandeweg ontdekte ik dat er in de klas van onze oudste dochter meer aandacht aan taal besteed werd, door de leerkrachten die geschoold zijn door Kentalis.
In tegenstelling tot wat ik dacht, werd er niet alleen aan het kind met taalproblemen extra aandacht besteed, maar aan de gehele klas.

Voor onze dochter, die geen echte taalproblemen heeft, maar wel altijd veel moeite moest doen om het niveau te kunnen vasthouden, bleek dit een uitkomst. Sinds de samenwerking met Kentalis zijn haar taalvaardigheden flink vooruit gegaan, en hoeft ze er niet zoveel moeite meer voor te doen. Voor onze jongste, die meteen vanaf de kleuters meeprofiteerde van de samenwerking, betekende het van het begin af aan een goede aanvulling in taalvaardigheid, en zij werkt nu zelfs boven het gevraagde niveau."

Moeder van een leerling zonder taalproblemen

"Onze zoon heeft van zijn 3de tot zijn 4de jaar op Kentalis Taaltrein gezeten. Dit vanwege (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hierna kon hij naar een reguliere school, maar wel met meer ondersteuning van een ambulant begeleider van Kentalis (medium voorziening). Wij hebben gekozen voor De Bolder omdat deze al een samenwerking had met Kentalis Taaltrein en er deskundigheid aanwezig was op het gebied van TOS.

De voordelen voor onze zoon om op een mediumsetting naar school te gaan zijn:

  • Om de overgang naar het basisonderwijs goed te laten verlopen.
  • Er wordt gekeken naar wat hij nodig heeft op het gebied van spraaktaalontwikkeling. 
  • Er wordt meer tijd en aandacht besteed aan hem om te oefenen in de klas, of apart in een klein groepje, samen met de ambulant begeleider. 
  • Hij wordt (meer) gestimuleerd op het gebied van taal door de ambulant begeleider en de juffen.
  • Er is intensieve samenwerking tussen de juffen en de ambulant begeleider van Kentalis; o.a. door ondersteuning en handvatten te geven aan de juffen die met hem werken.
  • De ambulant begeleider werkt samen met de logopedist. Wij gaan 1 keer per week met onze zoon naar logopedie."

Moeder van een TOS-leerling

 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?