Heeft u een vraag?

Taalontwikkelingsschool (TOS)

Wat is TOS?

TOS is de afkorting voor Taal-Ontwikkelings-Stoornis
Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is het taal leervermogen aangedaan. Het is een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij taal minder goed wordt verwerkt in de hersenen.
TOS komt bij ongeveer 1 op de 20 kinderen voor. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes (verhouding 3:1). TOS is een uitsluitingsdiagnose. Dit betekent dat TOS niet wordt veroorzaakt door gehoorproblemen, een lage intelligentie of meertaligheid.
 
Komt niet door te weinig –taal-aanbod/ opvoeding
TOS wordt ook niet veroorzaakt door onvoldoende taalinput. Wanneer een kind onvoldoende taalinput heeft gehad spreken we over een (blootstellings)achterstand. Een achterstand kan een kind nog inhalen; een taalstoornis blijft.
 
Er is veel onderling verschil
Kinderen met TOS vormen een gevarieerde groep; de taalproblemen kunnen variëren in ernst en aard. Het ene kind met TOS kan alleen moeite hebben met het spreken, terwijl een ander kind met TOS problemen heeft met zowel het spreken als het begrijpen van taal.
 
Vroeg signaleren voorkomt moeilijkheden
Het is belangrijk dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat het kind op tijd de juiste ondersteuning kan krijgen. TOS is een stoornis die diep doorwerkt in alle lagen van de ontwikkeling. Taal is immers altijd, overal. TOS heeft daardoor niet alleen gevolgen voor de communicatie met anderen, maar –zeker wanneer niet tijdig de juiste begeleiding wordt ingezet- op de gehele ontwikkeling van een kind. TOS is ook van invloed op de onderwijsparticipatie, want taal speelt een rol bij alle vakken. (leren lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen en wereldoriëntatie). En TOS kan zorgen voor sociaal-emotionele problemen, wanneer een kind en zijn/haar omgeving niet begrijpen wat er aan de hand is en het kind verstoken blijft van betekenisvol contact met anderen. Door vroegtijdig signaleren kunnen in de regel veel frustraties en moeilijkheden worden voorkomen.
 
Samenwerking de Bolder & Kentalis
Omdat de Bolder een taalschool gaat worden is al veel kennis over de taalontwikkeling aanwezig en vormt de school een logische plek voor kinderen voor wie taal en communiceren minder vanzelfsprekend is. De kinderen met TOS op de Bolder hebben allemaal een licht of medium arrangement. Wat betekent dat zij voor een goede ontwikkeling enkele momenten in de week afhankelijk zijn van een doelgroep specifieke aanpak, maar verder het regulier aanbod met kleine aanpassingen kunnen volgen. Kentalis ondersteunt of verzorgt een deel van hun lesaanbod, het andere deel doen zij gewoon mee met de groep. De leerkrachten van alle groepen op de Bolder zijn getraind in het omgaan met TOS kinderen en worden waar nodig extra begeleid door een speciale leerkracht van Kentalis.
 
Eventueel:
Kinderen met een TOS die voor hun ontwikkeling afhankelijk zijn van voortdurend speciale didaktiek krijgen een intensief arrangement en gaan naar het speciaal onderwijs op De Skelp. 
 

 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?