0512-52 11 00
Voorwaarden

Voorwaarden

Leerplichtwet

Ouders en schooldirecteuren dienen zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Deze wet stelt duidelijk dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven.

Aanvragen verlof

Wilt u verlof aanvragen, dan dient u dit minimaal 8 weken van te voren schriftelijk in te dienen bij de directeur. De directeur dient schriftelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag. U hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing in bezwaar te gaan. De directeur heeft de mogelijkheid om de aanvraag door te sturen naar leerplicht. De leerplichtambtenaar zal dan een besluit hierop nemen.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Bekend is dat in de periodes rondom de schoolvakanties sprake is van luxe verzuim. Ouders/verzorgers willen graag dat hun kind(eren) de vrijdagmiddag of de hele vrijdag vrij zijn om zo de drukte op de weg te mijden. Sommige ouders/verzorgers vragen hiervoor verlof, andere ouders doen dit niet of melden hun kind ziek. Als de kinderen zonder toestemming vanwege een extra dag vrij niet aanwezig zijn spreken we van luxe verzuim.

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet is helder en duidelijk als het gaat om vakantie of verlof onder schooltijd. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen toestemming worden gegeven als ouders/verzorgers met hun leerplichtige kind(eren) tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kunnen gaan door het specifieke beroep van (een van) de ouders/verzorgers. Het gaat dan bijvoorbeeld om seizoengebonden arbeid, zoals een campinghouder of een strandtenthouder. In deze speciale gevallen kan de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Ook hieraan zijn beperkingen: maximaal tien schooldagen en niet in de eerste twee weken van het schooljaar. Een extra vakantie vanwege een tweede vakantie (wintersport of anderszins), een vrije vrijdag of maandag voor een (lang) weekendje weg of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland vallen niet onder de mogelijkheden voor extra verlof. De vastgestelde schoolvakanties bieden volgens de wetgever gezinnen voldoende mogelijkheden om vakantie te houden.

Ongeoorloofd schoolverzuim

De gemeente Smallingerland voert een actief beleid om ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder ook het ‘luxe verzuim’, terug te dringen. Als er sprake is van verzuim rond de schoolvakanties of als er sprake is van een twijfelachtige ziekmelding rondom de vakantieperiode, moeten de directeuren dat melden bij Leerplicht. Als geconcludeerd wordt dat er sprake is van luxe verzuim krijgen de ouders/verzorgers een proces-verbaal.

Informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de directeur. Of u neemt contact op met de gemeente via telefoonnummer 0512-581234.

Belangrijk

Ter voorkoming van het luxe verzuim zullen de leerplichtambtenaren extra controleren rondom de schoolvakanties.